Artistic Research

Kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) har siden 1995 vært sidestilt forskning i det nasjonale lovverket. Alle faglig ansatte som er tilsatt på bakgrunn av sin kunstfaglige kompetanse og erfaring forventes å bedrive KU ved Den norske filmskolen.

Definisjon

I 2007 ble kunstnerisk utviklingsarbeid definert slik:

Kunstnerisk utviklingsarbeid dekker kunstneriske prosesser som fører fram til et offentlig tilgjengelig kunstnerisk produkt. I denne virksomheten kan det også inngå en eksplisitt refleksjon rundt utviklingen og presentasjonen av kunstproduktet. (fra utredningen "Vekt på kunst", 2007, s. 13)

Denne definisjonen er den aksepterte og gjeldende definisjon for KU ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Nasjonalt forvaltes KU av Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid, et rådgivende organ som skal arbeide for å styrke kunstnerisk utviklingsarbeid i høyere utdanning, og gi råd og innspill til UHR i overordnede faglige og fagpolitiske spørsmål knyttet til dette.[1]


  1. Som del av strukurreformen i høyere utdanning skal også Universitets- og høgskolerådet omorganiseres. NRKU vil, sammen med de andre nasjonale råd, opphøre og erstattes av et annet organ for forvaltning av kunstnerisk utviklingsarbeid i UHR.

Ninan grunfeld photo by lillian julsvik 2021
Ansvarlig for kunstnerisk utviklingsarbeid

Nina Grünfeld

+47 61 28 81 53

Send mail