Entreprenør / produsent Produsent

Filmskolens studier bygger på kunstnerisk utviklingsarbeid, hvor den enkelte skaper verk innenfor sin spesialisering og kombinerer dette med en kritisk refleksjon over intensjoner, prosess og resultat. Evne til å sette egen produksjon i en større kontekst vektlegges.

 

Produsentens arbeid omfatter også utvikling av et eget prosjekt der prosessen og utforskingen er knyttet opp mot rollen som produsent.

 

Gjennom sitt studium skal produsenten ha særlig fokus på lederskap, forretningsutvikling, testing og demonstrasjon av strategier i samspill med kunstneriske visjoner. Produsenten skal kunne samarbeide tverrfaglig med manusforfattere, regissører, designere og andre i prosessen fra ide til ferdig produkt.

 

I løpet av utdannelsen bygges et fundament av faglig bakgrunnskunnskap, teori og praktisk erfaring som underbygger bruk av egne metoder for refleksjon, innovasjon og konseptutvikling, samt erfaring med tverrfaglig utviklings- og produksjons metodikk. Konseptene som utvikles skal kunne omsettes i markedsverdi og publikumsengasjement.

  Programmet henvender seg spesielt til søkere med produksjons- og ledelseserfaring fra film og medieproduksjon og med interesse for digitale formaters fortellermuligheter og kommersielle potensialer.

Utdanningens oppbygging:

Del 1 (30 studiepoeng) er felles for alle studieretninger.

Fellesdelen av masterprogrammet vil gi studentene en felles forståelse for kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstneriske metoder, samt et felles språk for å analysere og diskutere eget og andres arbeid.

 

Programmet sees i sammenheng med spesialiseringene som alle peker mot nye audiovisuelle fortellerformer og digitale plattformer.

 

Alle Filmskolens studier er erfaringsbasert, hvor gjennomføring av og refleksjon rundt praktiske øvelser og kunstneriske prosesser, står sentralt. Undervisningen skjer i samspillet mellom teoretiske emne introduksjoner og praktiske øvelser.

 

Eksempler på emner er filosofi, sosiologisk samfunnsanalyse, empati som begrep, etikk og estetikk, historisk forståelse og dramaturgiske verktøy relatert til forskjellige filmiske uttrykksformer.

 

 

Del 2 (90 studiepoeng) omfatter de spesifikke studieretningene, som overordnet er delt inn i eget utforskingsprosjekt og masteroppgaven.

 

Produsentutdanningen bygger grunnleggende på undersøkelse og utvikling av konsepter og strategier for prosjekter i serielle formater og nye digitale plattformer. Produsenten arbeider med innovasjon, planlegging og entreprenørskap i tverrfaglig samarbeid.

 

Tverrfaglighet i utdanningen gjør også produsenten i stand til å evaluere, reflektere over og diskutere et prosjekts kommersielle, kunstneriske og praktiske utvikling fra ide til ferdig produkt.

 

Første del av utdanningen sikter mod utvikling av konsepter som stimulerer publikums engasjement. Konsepter skal kunne binde formater, opplevelser og distribusjon sammen.

 

Andre del av utdanningen retter seg mot eget utforskingsprosjekt som kan utgjøre grunnlag for masteroppgaven. Produsenten har særlig fokus på research, analyse og strategi for serielle formater og nye plattformer.

 

I masteroppgaven demonstrerer produsentstudentene at de kan kombinere finansiering og strategier med kunstneriske visjoner, innhold og formater.

 

Gjennom hele utdanningsforløpet trenes produsenten til strategisk og kunnskapsmessig å forholde seg til utviklingen av sitt entreprenørskap og sin ledelsesmetode.

Undervisnings- og arbeidsformer:

 

Utdanningen gir produsenten mulighet for å utvikle sitt entreprenørskap i forhold til dagens medieplattformers kunstneriske og distribusjonspotensiale og kapasitet for publikums engasjement. Via praksis, produksjonsøvelser og teori lærer produsenten strategi, konseptutvikling og virksomhetsutvikling for forskjellige formater og plattformer. Verkene og konseptene som utvikles skal kunne stå alene eller fungere i samspill på tvers av medier og plattformer.

 

Studiet innebærer en høy grad av egenarbeid men visse deler foregår i tverrfaglig samarbeid med studenter fra andre studieretninger, så vel som eksterne partnere. Studentene skal aktivt bidra til å etablere og organisere dette samarbeidet.

 

Studentene veiledes individuelt og i grupper, der fokus på refleksjon, innhold og prosess står sentralt. Evaluering av tester, arbeider, produksjoner og refleksjoner skjer løpende gjennom studiet.

 

Semesterforløp:

 

1. SEMESTER: FAGLIG FUNDERING OG VISJONS DANNELSE

 

I første semester utvikles produsentens forståelse av sin faglige rolle og kunstneriske ståsted. Faglig bakgrunnskunnskap koblet med en teoretisk tilnærming, underbygger evnen til å anvende strategi og konseptualisering som utviklingsmetoder. Produsentens anvendelse av filmspråk, interaksjonsbegreper og innovasjon, settes i sammenheng med praktiske øvelser og workshops. Produsenten anvender preproduksjonsverktøy for konseptutvikling og arbeider med målsetting både for publikums engasjement og finansiering.

 

I løpet av første semesteret oppbygger studentene også et kjennskap til internasjonale tendenser og potensialer for digitale/serielle formater. De introduseres til internasjonale markedsførings- og kommunikasjons kanaler, finansiering og co-produksjonsavtaler.

 

Det er særlig fokus på:

 • Forståelse og erfaring med utviklings- og kvalitetssikringsmetoder
 • Forståelse og erfaring med innovasjon og entreprenørskap
 • Utvikling av visjon, målsetting og strategi for konsepter
 • Tverrfaglig samarbeid med regissør, manusforfatter, av-designer og andre relevante fagområder

 

2. SEMESTER: FAGLIG FORDYPELSE OG KONSEPTUTVIKLING

 

I andre semesteret utdypes produsentens kunnskap og praktiske ferdigheter innenfor serielle og andre formater i takt med produsentens utvikling av konsepter og strategier for nasjonalt og internasjonalt publikum.

 

Selvstendig anvendelse av verktøy og begreper fra 1. semester kombineres med undervisning i virksomhetsutvikling, ledelse og praktiske ferdigheter innenfor preproduksjon.

 

I semesteret formulerer produsenten også neste semesters utforskingsprosjekt.

 

Det er særlig fokus på:

 • Undersøking av strategier med sikte mot internasjonale finansieringsmuligheter og distribusjonskanaler
 • Preproduksjons samarbeid med regissør, manusforfatter, audiovisuell designer og andre fagfunksjoner
 • Målsetting og presentasjon av plan for eget utforskningsprosjektet

 

3. SEMESTER: VIDEREUTVIKLING AV FAGLIG KUNNSKAP OG PROSJEKTUTVIKLING

 

I tredje semester arbeider produsenten selvstendig med eget utforskingsprosjekt og en prosjektbeskrivelse som forbereder masteroppgaven.

 

Begge deler kan inneholde skisser og tester som bygger på prosjekter fra 1 og 2. semester og underbygges av faglige opplegg eller oppgaver med fokus på utviklings-, ledelses-, og kvalitetssikrings metoder innenfor relevante plattformer og formater.

 

Ved semesterets avslutning presenterer produsenten den kritiske refleksjonen som stammer fra eget kunstnerisk utviklingsarbeid samt prosjektbeskrivelsen og intensjonen for masteroppgaven.

 

Det er særlig fokus på:

 • Videreutvikling av produsentens faglige ståsted og evnen til å utvikle og tilpasse sitt entreprenørskap og strategiske overblikk
 • Tester, evaluering og refleksjon over feedback på konsepter og skisser fra andre studieretninger på programmet
 • Etablering av eventuelle samarbeider med eksterne partnere med henblikk på masteroppgaven

 

4. SEMESTER: MASTEROPPGAVE

 

I fjerde semesteret produseres masteroppgaven. Her skal produsenten samarbeide med andre studieretninger i fremstillingen av en pilot eller et prosjekt som viser hvordan innhold, regi, audiovisuelt uttrykk og format fungerer sammen.

 

Masteroppgaven krever at produsenten selvstendig anvender verktøy og begreper introdusert gjennom studieforløpet. Dette underbygges av tilbakemeldinger mottatt under evalueringer av delresultater og individuell veiledning.

 

Det er særlig fokus på:

 • Produksjons- og postproduksjons samarbeid med manusforfatter, regissør, AV- designer og evt. eksterne partnere
 • Prosjektledelse, kvalitetssikring, budsjett ansvar, ressursallokering, kontrakter og distribusjons- og salgskanaler
 • Produksjon og presentasjon av masteroppgavens resultater

 

Filmskolen forbeholder seg retten til å endre i beskrivelsen av semestrenes innhold og struktur.

 

Læringsmål:

 

Kunnskaper – Kandiaten har

 

 • kjennskap til internasjonal finansiering og co-produksjonsavtaler
 • kjennskap til internasjonale tendenser og potensialer for digitale formater
 • inngående kunnskaper om serielle og andre formaters dramaturgiske strukturer og estetikk
 • inngående kunnskaper om serielle og andre formaters kunstneriske muligheter og begrensninger
 • forståelse for tradisjonelle og nye dramaturgiske modeller
 • inngående forståelse av relevante utviklings- og produksjons- metoders muligheter og begrensninger, i en tverrfaglig sammenheng

 

Ferdigheter – kandidaten kan

 • vise selvstendighet i møte med krevende etiske og strategiske utfordringer
 • initiere, gjennomføre og lede ulike prosjekter med sikte mot digitale/serielle formater
 • vise selvstendighet i arbeidet med å tilrettelegge ressursmessige rammer for produksjoner og produksjonsteam både hva gjelder tid, økonomi og organisering
 • tilrettelegge og lede utvikling av strategi og plan for digitale/serielle formater, fra ide til ferdig produkt, med særlig fokus på samarbeid med regissør, manusforfatter, audiovisuell designer og andre fagfunksjoner
 • planlegge og utvikle finansieringsplaner for produksjoner
 • utvikle og vurdere strategier for internasjonale co-produksjoner
 • initiere og utvikle distribusjons- og salgsavtaler
 • presentere en produksjon gjennom en prosjektbeskrivelse der inneholder pitch, produkteksempler, salgs- og PR materiale

 

Kunstnerisk kompetanse – Kandidaten kan

 • kommunisere en reflekterende holdning til audiovisuell fortelling i forhold til format og plattform
 • ta ansvar for et prosjekts ressurser mht tidsbruk, stab og økonomi
 • ta ansvar for og lede strategier, planer og rutiner for preproduksjon, produksjon og postproduksjon av innhold for digitale/serielle formater på tvers av plattformer og formater
 • bidra til utvikling og fornying av norsk/nordisk/internasjonal film og TV og andre audiovisuelle opplevelsesformer i stadig nye formater og på nye plattformer

 

Semesterforløp     

1. SEMESTER: FAGLIG FUNDERING OG VISJONS DANNELSE 

I første semester utvikles produsentens forståelse av sin faglige rolle og kunstneriske ståsted. Faglig bakgrunnskunnskap koblet med en teoretisk tilnærming, underbygger evnen til å anvende strategi og konseptualisering som utviklingsmetoder. Produsentens anvendelse av filmspråk, interaksjonsbegreper og innovasjon, settes i sammenheng med praktiske øvelser og workshops. Produsenten anvender preproduksjonsverktøy for konseptutvikling og arbeider med målsetting både for publikums engasjement og finansiering. I løpet av første semesteret oppbygger studentene også et kjennskap til internasjonale tendenser og potensialer for digitale/serielle formater. De introduseres til internasjonale markedsførings- og kommunikasjons kanaler, finansiering og co-produksjonsavtaler.  

Det er særlig fokus på:

 • Forståelse og erfaring med utviklings- og kvalitetssikringsmetoder
 • Forståelse og erfaring med innovasjon og entreprenørskap
 • Utvikling av visjon, målsetting og strategi for konsepter
 • Tverrfaglig samarbeid med regissør, manusforfatter, av-designer og andre relevante fagområder 

2. SEMESTER: FAGLIG FORDYPELSE OG KONSEPTUTVIKLING  

I andre semesteret utdypes produsentens kunnskap og praktiske ferdigheter innenfor serielle og andre formater i takt med produsentens utvikling av konsepter og strategier for nasjonalt og internasjonalt publikum. Selvstendig anvendelse av verktøy og begreper fra 1. semester kombineres med undervisning i virksomhetsutvikling, ledelse og praktiske ferdigheter innenfor preproduksjon. I semesteret formulerer produsenten også neste semesters utforskingsprosjekt.  

Det er særlig fokus på:

 • Undersøking av strategier med sikte mot internasjonale finansieringsmuligheter og distribusjonskanaler
 • Preproduksjons samarbeid med regissør, manusforfatter, audiovisuell designer og andre fagfunksjoner
 • Målsetting og presentasjon av plan for eget utforskningsprosjektet 

3. SEMESTER: VIDEREUTVIKLING AV FAGLIG KUNNSKAP OG PROSJEKTUTVIKLING  

I tredje semester arbeider produsenten selvstendig med eget utforskingsprosjekt og en prosjektbeskrivelse som forbereder masteroppgaven. Begge deler kan inneholde skisser og tester som bygger på prosjekter fra 1 og 2. semester og underbygges av faglige opplegg eller oppgaver med fokus på utviklings-, ledelses-, og kvalitetssikrings metoder innenfor relevante plattformer og formater. Ved semesterets avslutning presenterer produsenten den kritiske refleksjonen som stammer fra eget kunstnerisk utviklingsarbeid samt prosjektbeskrivelsen og intensjonen for masteroppgaven.  

Det er særlig fokus på:

 • Videreutvikling av produsentens faglige ståsted og evnen til å utvikle og tilpasse sitt entreprenørskap og strategiske overblikk
 • Tester, evaluering og refleksjon over feedback på konsepter og skisser fra andre studieretninger på programmet
 • Etablering av eventuelle samarbeider med eksterne partnere med henblikk på masteroppgaven 

4. SEMESTER: MASTEROPPGAVE  

I fjerde semesteret produseres masteroppgaven. Her skal produsenten samarbeide med andre studieretninger i fremstillingen av en pilot eller et prosjekt som viser hvordan innhold, regi, audiovisuelt uttrykk og format fungerer sammen. Masteroppgaven krever at produsenten selvstendig anvender verktøy og begreper introdusert gjennom studieforløpet. Dette underbygges av tilbakemeldinger mottatt under evalueringer av delresultater og individuell veiledning.  

Det er særlig fokus på:

 • Produksjons- og postproduksjons samarbeid med manusforfatter, regissør, AV- designer og evt. eksterne partnere
 • Prosjektledelse, kvalitetssikring, budsjett ansvar, ressursallokering, kontrakter og distribusjons- og salgskanaler
 • Produksjon og presentasjon av masteroppgavens resultater 

Filmskolen forbeholder seg retten til å endre i beskrivelsen av semestrenes innhold og struktur.

Læringsmål

Kunnskaper – Kandiaten har  

 • Kjennskap til internasjonal finansiering og co-produksjonsavtaler
 • Kjennskap til internasjonale tendenser og potensialer for digitale formater
 • Inngående kunnskaper om serielle og andre formaters dramaturgiske strukturer og estetikk
 • Inngående kunnskaper om serielle og andre formaters kunstneriske muligheter og begrensninger
 • Forståelse for tradisjonelle og nye dramaturgiske modeller
 • Inngående forståelse av relevante utviklings- og produksjons- metoders muligheter og begrensninger, i en tverrfaglig sammenheng 

Ferdigheter – kandidaten kan

 • Vise selvstendighet i møte med krevende etiske og strategiske utfordringer
 • Initiere, gjennomføre og lede ulike prosjekter med sikte mot digitale/serielle formater
 • Vise selvstendighet i arbeidet med å tilrettelegge ressursmessige rammer for produksjoner og produksjonsteam både hva gjelder tid, økonomi og organisering
 • Tilrettelegge og lede utvikling av strategi og plan for digitale/serielle formater, fra ide til ferdig produkt, med særlig fokus på samarbeid med regissør, manusforfatter, audiovisuell designer og andre fagfunksjoner
 • Planlegge og utvikle finansieringsplaner for produksjoner
 • Utvikle og vurdere strategier for internasjonale co-produksjoner
 • Initiere og utvikle distribusjons- og salgsavtaler
 • Presentere en produksjon gjennom en prosjektbeskrivelse der inneholder pitch, produkteksempler, salgs- og PR materiale

Kunstnerisk kompetanse – Kandidaten kan

 • Kommunisere en reflekterende holdning til audiovisuell fortelling i forhold til format og plattform
 • Ta ansvar for et prosjekts ressurser mht tidsbruk, stab og økonomi
 • Ta ansvar for og lede strategier, planer og rutiner for preproduksjon, produksjon og postproduksjon av innhold for digitale/serielle formater på tvers av plattformer og formater
 • Bidra til utvikling og fornying av norsk/nordisk/internasjonal film og TV og andre audiovisuelle opplevelseformer i stadig nye formater og på nye plattformer