Manus Manus

Manusforfatteren utdannes til å ha rollen som hovedforfatter for serielle formater til både lineære og interaktive plattformer, samt å være konseptuell forfatter til nye formater.  Utdanningen forutsetter erfaring som forfatter av audiovisuelle fortellinger. Gjennom praktiske øvelser og skriveoppgaver settes fokus på utviklingen av den enkelte forfatters særegne personlige narrative stemme.

 

Filmskolens studier bygger på kunstnerisk utviklingsarbeid, hvor den enkelte utvikler og gjennomfører prosjekter innenfor sin spesialisering og kombinerer dette med en kritisk refleksjon over intensjoner, prosess og resultat. Evne til å sette egen produksjon i en større kontekst vektlegges.

 

Manusforfatteren får innføring i hvordan man som hovedforfatter, eller konseptuerende forfatter, arbeider praktisk med å lede et forfatterrom og hvordan man arbeider med tematikk, premiss, ’karakterbuer’ og struktur. Dette gjelder både i enkelt-episoder og gjennom en hel sesong.

Manusforfatteren vil få innsikt i hvordan man forholder seg til økonomiske rammer, først og fremst gjennom samarbeidet med produsent og regissør, men også med andre som naturlig hører med i konseptualiserings- og realiseringsprosessen.

 

Manusforfatteren gjennomfører også en rekke praktiske oppgaver, i tillegg til et personlig utforskningsprosjekt. Studiet avsluttes med masteroppgaven som kan bestå av å utvikle en tv-serie, hvor det skal skrives en pilot med tilhørende premiss, tema, karakterbibel, karakterbuer og plotline til sesong 1. En sesong skal bestå av minimum 6 episoder. Dersom masteroppgaven er tiltenkt en annen plattform enn tv, skal dette bestå av en pilot, med tilhørende premiss, tema, karakterbibel, karakterbuer og synopsis for prosjektet.

Utdanningens oppbygging:

Del 1 (30 studiepoeng) er felles for alle studieretninger.

  Fellesdelen av masterprogrammet vil gi manusforfatteren en felles forståelse for kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstneriske metoder, samt et felles språk for å analysere og diskutere eget og andres arbeid.

 

Programmet sees i sammenheng med spesialiseringene som alle peker mot nye audiovisuelle fortellerformer og digitale plattformer.

 

Alle Filmskolens studier er erfaringsbasert, hvor gjennomføring av og refleksjon rundt praktiske øvelser og kunstneriske prosesser, står sentralt. Undervisningen skjer i samspillet mellom teoretiske emne introduksjoner og praktiske øvelser.

 

Eksempler på emner er filosofi, sosiologisk samfunnsanalyse, empati som begrep, etikk og estetikk, historisk forståelse og dramaturgiske verktøy relatert til forskjellige filmiske uttrykksformer.

 

Del 2 (90 studiepoeng) omfatter de spesifikke studieretningene, som overordnet er delt inn i eget kunstnerisk utviklingsarbeid og masteroppgaven.

 

Manusprogrammet hviler på en forståelse av at læring og kompetanse er basert på studentens egen praksiserfaring som forfatter.

 

Programmet veksler mellom workshops med fokus på forskjellige aspekter og case-gjennom-ganger, samt analyser og gjennomgang av forskjellige TV-serier. Sjanger og formater vil også bli gjennomgått og analysert. Ved siden av workshops og case studies må det påregnes en del egenarbeid med skriveoppgaver.  Denne arbeidsformen vil bli benyttet både i 2 og 3 semester, parallelt med studentens arbeid med sitt personlige utforskningsprosjekt.

 

I løpet av studietiden gjennomgås en rekke cases innenfor tv- og web-serier samt fortellinger for nye og interaktive plattformer.

 

Undervisnings- og arbeidsform:

 

Det vil være en vekselvirkning mellom workshops, planlagt undervisning, master-classes, idéutvikling, individuell skriving og særlig skriving i team/forfatterrom. Nettverksbygging er en viktig del av programmet og skolen legger opp til møter med en rekke nordiske og internasjonale forfattere og produsenter for TV-serier og nye digitale formater.

 

Den sentrale undervisningsformen baseres på filmiske skisser som er målsatte undersøkelser innenfor fastlagte rammer. Disse produseres og evalueres fortløpende av medstudenter, faglærere og/eller av gjestelærere.

De filmiske undersøkelsene foretas individuelt eller i samarbeid med andre studieretninger, spesielt med regissører, produsenter og audiovisuelle designere. Dette gir forfatteren muligheter for å utforske og utveksle faglig kunnskap og personlige metoder på et profesjonelt nivå.

 

Forfatteren skal gjennomføre et individuelt utforskingsprosjekt som gir mulighet til fordyping i et område av særlig interesse og samtidig er relatert til konseptuell film- eller serie produksjon. Den avsluttende masteroppgaven baserer seg på de erfaringer forfatteren har gjort gjennom sitt utforskingsprosjekt og andre arbeider i studietiden. Masteroppgaven vil bestå av et større serieprosjekt.

 

Semesterforløp:

 

1.Semester

Første semester vil i tillegg til fellesundervisning ha en introduksjon til det å være hovedforfatter for web- og tv-serier samt å være konseptuerende forfatter for andre plattformer. Parallelt med workshops og forelesninger vil det være rom til å arbeide med skriveoppgaver. Manusforfatteren vil møte en rekke norske/nordiske tv-serie-skapere hvor man sammen gjennomgår konkrete cases, i tillegg til å se på utvikling av  karakterer og idéopplegg.

 

Det arbeides bl.a. med:

 • Filmens og TV-mediets estetikk
 • Dramaturgiske fortellerformer
 • Analyse av serielle produksjoner for forskjellige formater og plattformer
 • Samarbeid med regissør, produsent, audiovisuell designer
 • Utvikle kunnskap om å arbeide med karakteroppbygging og karakterbuer

 

2. Semester

Arbeidet med workshops og cases samt møter med forfattere av nordiske og internasjonale forfattere fortsetter. Workshops blir noe mer konsentrert rundt utvikling av web-serier.

I en slik workshop skal manusforfatteren selv utvikle en idé til en web-serie på f.eks. 6 x 5-7 minutter, som etterfølgende vil bli utviklet til web-serier individuelt, i to parallelle forløp, hvor studentene skifter på å arbeide som hovedforfatter med to medstudenter som episodeforfattere. Alle studentene får gjennoim dette øvelse i rollen som hovedforfatter. Det ferdige manus vil så eventuelt kunne produseres i pilotform, av medstudenter fra andre linjer, med hovedforfatter som kreativ medskaper.

 

Semesteret vil også inneholde møter med produksjonsmiljøer som er spennende og nyskapende innenfor både tradisjonelle og nye formater og plattformer.

 

Det arbeides videre med:

 • Emner fra 1. Semester
 • Den kreative prosessen med forfatterteam og ledelse av forfatterrom
 • Pitching og presentasjon av egne prosjekter – internt
 • Forberedelse av eget utforskingsprosjekt

 

3. Semester

Arbeidet med workshops og cases samt møter med nordiske og internasjonale forfattere fortsetter. Dette semesteret har ellers fokus på eget prosjekt hvor studentene skal undersøke og utforske et selvvalgt tema innenfor sitt fagfelt, være seg en Tv/web serie eller også et VR-prosjekt.

 

Der arbeides videre med:

 • Forfatterrom
 • Pitching og presentasjon av felles prosjekter overfor eksterne produsenter
 • Presentasjon av eget prosjekt og refleksjon rundt prosess

 

4. Semester

I hele dette semesteret settes hovedfokus på den avsluttende masteroppgaven. Manusforfatteren skal skrive f. eks 6 x 45 minutters episoder av en TV-serie eller kunne skrive ut en ferdig ide bestående av pitch, konseptbibel, etc. til en annen plattform, i annet format.

 

Filmskolen forbeholder seg retten til å endre i beskrivelsen av semestrenes innhold og struktur.

 

Læringsutbytte:

 

Kunnskaper – kandidaten har

 

 • inngående kunnskap om audiovisuelle fortellerformer i både en historisk og aktuell  kontekst
 • kunnskaper om filmens og TV-mediets estetikk.
 • kunnskap om dramaturgiske modeller for nye og tradisjonelle plattformer
 • inngående kjennskap til serielle formater
 • kjennskap til de nyeste teknologiske fremskritt innenfor både lineære og interaktive fortellinger
 • inngående kunnskaper om karakteroppbygging og karakterbuer

 

Ferdigheter – kandidaten kan

 • organisere og lede utviklingen av en TV-serie/web-serie eller VR-prosjekt
 • arbeide metodisk med sitt personlig kunstneriske uttrykk og skrive ut et ferdig prosjekt bestående av ide, innhold, premiss, karakterbibel, karakterbuer og et pilot manus
 • samarbeide med andre i den kreative prosessen, som regissør, produsent, visuell designer
 • lede et forfatterrom
 • pitche og presentere prosjektet for nasjonale og internasjonale finansiører og distributører.

 

Kunstnerisk kompetanse – kandidaten kan

 • gjennomføre kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt nasjonalt nivå
 • kommunisere en reflekterende holdning til filmfortellende kunnskap uansett sjanger, form og /eller plattform
 • lede større kunstneriske prosjekter på tvers av alle plattformer og formater
 • lede et forfatterteam som hovedforfatter for serielle produksjoner
 • bidra til utvikling og fornying av norsk/nordisk/internasjonal film og TV og andre audiovisuelle opplevelsesformer på stadig nye plattformer.

 

Semesterforløp

1.SEMESTER

Første semester vil i tillegg til fellesundervisning ha en introduksjon til det å være hovedforfatter for web- og tv-serier samt å være konseptuerende forfatter for andre plattformer. Parallelt med workshops og forelesninger vil det være rom til å arbeide med skriveoppgaver. Manusforfatteren vil møte en rekke norske/nordiske tv-serie-skapere hvor man sammen gjennomgår konkrete cases, i tillegg til å se på utvikling av  karakterer og idéopplegg.  

Det arbeides bl.a. med:

 • Filmens og TV-mediets estetikk
 • Dramaturgiske fortellerformer
 • Analyse av serielle produksjoner for forskjellige formater og plattformer
 • Samarbeid med regissør, produsent, audiovisuell designer
 • Utvikle kunnskap om å arbeide med karakteroppbygging og karakterbuer

2. SEMESTER

Arbeidet med workshops og cases samt møter med forfattere av nordiske og internasjonale forfattere fortsetter. Workshops blir noe mer konsentrert rundt utvikling av web-serier. I en slik workshop skal manusforfatteren selv utvikle en idé til en web-serie på f.eks. 6 x 5-7 minutter, som etterfølgende vil bli utviklet til web-serier individuelt, i to parallelle forløp, hvor studentene skifter på å arbeide som hovedforfatter med to medstudenter som episodeforfattere. Alle studentene får gjennoim dette øvelse i rollen som hovedforfatter. Det ferdige manus vil så eventuelt kunne produseres i pilotform, av medstudenter fra andre linjer, med hovedforfatter som kreativ medskaper. Semesteret vil også inneholde møter med produksjonsmiljøer som er spennende og nyskapende innenfor både tradisjonelle og nye formater og plattformer.  

Det arbeides videre med:

 • Emner fra 1. Semester
 • Den kreative prosessen med forfatterteam og ledelse av forfatterrom   
 • Pitching og presentasjon av egne prosjekter – internt
 • Forberedelse av eget utforskingsprosjekt 

3. SEMESTER

Arbeidet med workshops og cases samt møter med nordiske og internasjonale forfattere fortsetter. Dette semesteret har ellers fokus på eget prosjekt hvor studentene skal undersøke og utforske et selvvalgt tema innenfor sitt fagfelt, være seg en Tv/web serie eller også et VR-prosjekt.  

Der arbeides videre med:

 • Forfatterrom
 • Pitching og presentasjon av felles prosjekter overfor eksterne produsenter
 • Presentasjon av eget prosjekt og refleksjon rundt prosess

4. SEMESTER

I hele dette semesteret settes hovedfokus på den avsluttende masteroppgaven. Manusforfatteren skal skrive f.eks. 6 x 45 minutters episoder av en TV-serie eller kunne skrive ut en ferdig idé bestående av pitch, konseptbibel, etc. til en annen plattform, i annet format.  

Filmskolen forbeholder seg retten til å endre i beskrivelsen av semestrenes innhold og struktur.

Læringsutbytte

Kunnskaper – kandidaten har  

 • Inngående kunnskap om audiovisuelle fortellerformer i både en historisk og aktuell  kontekst
 • Kunnskaper om filmens og TV-mediets estetikk.
 • Kunnskap om dramaturgiske modeller for nye og tradisjonelle plattformer
 • Inngående kjennskap til serielle formater
 • Kjennskap til de nyeste teknologiske fremskritt innenfor både lineære og interaktive fortellinger
 • Inngående kunnskaper om karakteroppbygging og karakterbuer 

Ferdigheter – kandidaten kan

 • Organisere og lede utviklingen av en TV-serie/web-serie eller VR-prosjekt
 • Arbeide metodisk med sitt personlig kunstneriske uttrykk og skrive ut et ferdig prosjekt bestående av idé, innhold, premiss, karakterbibel, karakterbuer og et pilot manus
 • Samarbeide med andre i den kreative prosessen, som regissør, produsent, visuell designer
 • Lede et forfatter rom
 • Pitche og presentere prosjektet for nasjonale og internasjonale finansiører og distributører. 

Kunstnerisk kompetanse – kandidaten kan

 • Gjennomføre kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt nasjonalt nivå
 • Kommunisere en reflekterende holdning til filmfortellende kunnskap uansett sjanger, form og /eller plattform
 • Lede større kunstneriske prosjekter på tvers av alle plattformer og formater
 • Lede et forfatterteam som hovedforfatter for serielle produksjoner
 • Bidra til utvikling og fornying av norsk/nordisk/internasjonal film og TV og andre audiovisuelle opplevelseformer på stadig nye plattformer.