Karin Julsrud wide Foto Ole Martin Ringlund

Foto: Ole Martin Ringlund

Tekst: Hanne-Lovise Skartveit

Filmskolen åpner nytt ph.d.-program

10. februar besluttet NOKUT å akkreditere kunstfaglig ph.d. i film ved Den norske filmskolen og Høgskolen i Innlandet. Nå får filmskapere mulighet til å ta en fremtidsrettet utdanning på høyeste nivå som er solid forankret i kunstnerisk praksis.

Dette er noe vi har jobbet for å få til i snart tre år og vi ser frem til å komme i gang med programmet for alvor. Dette kjennes som en solid stafettpinne å overlevere til ny dekan Eli Bø, som tiltrer 1. mars, sier avtroppende dekan Karin Julsrud.

Ph.d-programmets fulle offisielle navn er “Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer”. Julsrud påpeker at programmet vil styrke fagmiljøet, sikre ressurser og fortsatt satsing på filmskolen, og skape ny og spennende aktivitet ved filmskolen som vil komme både studenter, ansatte og bransjen til gode.

Både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv er det viktig at vi innenfor filmfeltet kan tilby utdanning og bedrive kunstnerisk utviklingsarbeid på nivå med andre kunstfelt innen utdanning, understreker Julsrud. Den norske filmskolen ønsker å være en synlig aktør som ligger i front internasjonalt med hensyn til både utdanning og forskning.

Prodekan Frederik Graver understreker den historiske betydningen av at filmskolen nå også kan tilby en ph.d. grad.

Dette er det første ph.d.-programmet som har film og beslektede audiovisuelle kunstformer som sitt eneste kunstfelt som blir godkjent i Europa og en av veldig få på verdensbasis hvor filmkunstnere har mulighet til å få en ph.d. grad. Allerede i 2008 la filmskolen frem en visjon som omfattet en egen ph.d. i film; dette er resultat at mange har sett viktigheten av dette og jobbet for det over tid, sier Graver. Filmskolens mandat fra opprettelsen er, blant annet, at ingen skal måtte reise ut av Norge for å ta kunstfaglig utdanning på høyeste nivå innenfor film. Med denne ph.d. vil det være sikret for overskuelig fremtid, slår Graver fast.

Omfattende men produktiv søknadsprosess

Søknadsprosessen var omfattende og intens, men faglig svært produktiv og har gitt verdifull innsikt i hvordan filmskolen kan utvikles videre, forteller Karin Julsrud. Erfaringen med ph.d.-søknaden vil ha stor verdi for revidering av bachelor- og masterprogrammet ved filmskolen, som nå er i gang.

Uten nyansatt ph.d. leder fra høsten 2020, Trond Lossius, tror jeg neppe vi hadde kommet i mål. Han har vært helt sentral i dette arbeidet, med sin solide bakgrunn fra utvikling og arbeid med ph.d.-program ved andre kunstfaglige institusjoner før han kom til filmskolen, uttaler Julsrud.

Trond Lossius trekker frem en annen positiv effekt fra søknadsprosessen; en styrket forbindelse mellom filmskolen og Høgskolen i Innlandet sentralt.

Vi har hatt god støtte sentralt fra Høgskolen. Engasjementet for virksomheten ved filmskolen er større nå, og kunstnerisk utviklingsarbeid er tydeligere en del av Høgskolens forskningsstrategi, sier Lossius. Styret har vært særlig opptatt av at ph.d.-programmet skal lede til tettere samarbeid med Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi, og dette er vi overbevist om at vil styrke fagmiljøet rundt ph.d.-programmet.

Doktograder HINN foto Ole Martin Ringlund

Det var stor jubel på Høgskolen i Innlandet over at HINN fikk godkjent to nye ph.d. programmer på NOKUTs styremøte 10. februar. Foto: Ole Martin Ringlund

Veien videre

Trond Lossius forteller at de neste skrittene som må tas før stipendiatstillinger i det nye ph.d.-programmet kan lyses ut, er å søke Kunnskapsdepartementet om rett til å etablere ph.d., og deretter må styret ved HINN formelt beslutte å opprettet programmet. Han regner med at dette skjer i løpet av våren og håper at nye stipendiatstillinger kan lyses ut før sommeren.

Lossius understreker at det nye ph.d.-programmet ved filmskolen ikke er vitenskapelig, men er forankret i kunstnerisk praksis og bygger videre på modellen fra bachelor og master-utdanningene.

Kunnskapsdepartementet formulerte dette på en fin måte da de i 2018 etablerte den helt nye ph.d.-graden i kunstnerisk utviklingsarbeid, sier Lossius: "Kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsarbeidet. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer”.

Lossius inviterer erfarne utøvere i filmfeltet til å søke når stillingene lyses ut. Programmet er åpent både for de som arbeider innenfor mer tradisjonelle filmfaglige disipliner og utøvere som utforsker nye teknologier og format.

Fagfeltet for programmet er «film og beslektede audiovisuelle kunstformer», presiserer Lossius. Programmet skal gi rom for arbeid innen filmens spesialiserte fagområder, så som regi og dokumentarregi, manus, produsent, foto, klipp, lyd, produksjonsdesign og VFX. Den nærmeste tiden vil disse fagområdene prioriteres, for å balansere flere år med stipendiatutlysninger innen VR og interaktivitet. Samtidig viderefører programmet arven etter CEFIMA, filmskolens senter for fremragende utdanning, ved at det også kan arbeides med nye teknologier, format, medier og plattformer. Vi ser doktorgradens fagområde som sammenhengende og som film i et utvidet felt. VR og interaktivitet forholder seg også til filmtradisjonen og filmens fagdisipliner. Vi ønsker kontinuitet og utveksling mellom tradisjonelle og nye medier, slik at de sammen kan bidra til å videreutvikle filmens kunstneriske uttrykksmuligheter, avslutter ph.d.-lederen.

Selv om det nå etableres en ny ph.d. ved filmskolen, har Den norske filmskolen lang erfaring med utdanning på dette nivået. Skolen har vært del av Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid siden det ble etablert i 2003. Til nå har vi utdannet fire kunststipendiater: Ståle Stein Berg (manus), Trygve Allister Diesen (regi), Siri Senje (manus) og Rafal Hanzl (creative technologist). I dag har vi ni stipendiater i aktivt løp.

I etterkant av Kunnskapsdepartementet opprettelse av ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i 2018, har alle de større kunstutdanningsinstitusjonene etablert egne ph.d.-program som dekker alle kunstfelt med unntak av film. Stipendiatprogrammet er nå under avvikling og akkrediteringen av ph.d.-programmet var derfor avgjørende for at filmskolen skulle kunne fortsette å tilby kunstfaglig filmutdanning på høyeste nivå og ikke måtte trappe ned på aktiviteter og ambisjoner. Filmskolen er imidlertid for liten til å drive et fullskala ph.d.-program, men har fått midlertidig dispensasjon fra mengdekravet ut 2024 og er i god dialog med kunstutdanningene ved Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Østfold om å opprette et felles phd.-program.

Filmskolen vil ta med seg erfaringene fra akkrediteringsprosessen og tilbakemeldingene fra NOKUT i den videre utviklingen av ph.d.-programmet og filmskolen.

Dette er det første ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid som NOKUT akkrediterer, så det er spennende og egentlig historisk, påpeker Lossius. NOKUT-komiteen er positive, men gir også gode anbefalinger til den videre prosessen, som i stor grad samsvarer med de tankene vi har gjort oss selv. Filmproduksjon er omfattende og kostnadskrevende, og det kan være mer utfordrende å åpne de gode rommene for kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor film enn i en del andre kunstfelt. Internasjonalt er debatten om kunstnerisk utviklingsarbeid ofte relatert til musikk og visuell kunst. Komiteen utfordrer oss til å bidra til internasjonal tenkning om hva kunstnerisk utviklingsarbeid kan gjøre for film, noe vi ser frem til.

En seier for filmskolen

Påtroppende dekan Eli Bø er også takknemlig for akkrediteringen og ser frem til å ta over stafettpinnen etter Karin Julsrud 1. mars.

Jeg vil rette en stor takk til Karin for det arbeidet hun har gjort for å få dette i havn, sier Bø begeistret. Trond og hans visjonære arbeid har også vært svært viktig for filmskolen i denne prosessen, fortsetter hun. Denne nye seieren ligger hjertet mitt veldig nært ettersom jeg nå kommer fra en høyskole (Stockholms konstnärliga högskola, red. anm) med et relativt nytt ph.d.-program som raskt er blitt godt integrert. Jeg har sett på nært hold hvordan et doktorandprogram utvikler og inspirerer en filmutdanning både på bachelor og masternivå, og også gir kollegiet en større faglig selvbevissthet og selvtillit. Det blir et stort privilegium å ta over stafettpinnen på filmskolen nå og det er et oppdrag som jeg påtar meg med stor ydmykhet, avslutter hun.

Karin Julsrud konkluderer med at akkrediteringen av ph.d.-programmet er en stor og kjærkommen anerkjennelse av filmskolens fagmiljø som også har bidratt til at søknaden ble innvilget.

Fremover blir det spennende å videreutvikle det stipendiatmiljøet vi har idag og sørge for at det faglig sett også vil speile de fagfeltene vi underviser i på bachelor og master, avslutter Julsrud. Dette er en åpen invitasjon til alle i vår bransje om å delta i videreutviklingen av filmskolen der vi skal være generøse og dele det vi til enhver tid arbeider med og samtidig la oss inspirere av alt det spennende som foregår i utviklingen av filmfeltet på så mange hold.

Om du ønsker å motta informasjon om ph.d. programmet, send en epost til filmskolen@inn.no.

Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Mandag 28. februar kan du høre stipendiat ved filmskolen, produsent Frederick Howard snakke om sitt kunstneriske utviklingsarbeid og ph.d. leder Trond Lossius informere om ph.d. graden på Artistic Resarch Café på zoom.

Doktograder HINN foto Ole Martin Ringlund

Det var stor jubel på Høgskolen i Innlandet over at HINN fikk godkjent to nye ph.d. programmer på NOKUTs styremøte 10. februar. Foto: Ole Martin Ringlund


Siste artikler

Screenshot 2024 06 21 at 3 33 38 PM

Filmskolen sterkt tilstede på årets Nordic Talents

Den norske filmskolen står for 8 av de 15 utvalgte prosjektene til Nordic Talents pitchekonkurranse for avgangsstudenter fra de nordiske filmskolene!

Den Fremmede Logo

Eksamensfilm har premiere på Kortfilmfestivalen

Kull 13s eksamensfilm "Den fremmede" har premiere på Den norske kortfilmfestivalen. Hele teamet er på plass i Grimstad og vi tok en prat med filmskaperne før avreise.

Nadja lipsyc

Nadja Lipsyc disputerer 31. mai: VR og rollespill

Nadja Lipsyc har utforsket muligheten for å kombinere VR med verktøy og teknikker fra fysiske rollespill. 31. mai forsvarer hun det kunstneriske doktorgradsresultatet på Myrens i Oslo.

Bransjedag kull4 sq

Bransjevisning for masterkull 4

12. juni inviterer Filmskolen til Vega Scene for å oppleve masterprosjektene til årets avgangskull. Etterpå blir det eksamensfest på Myrens Verksted!

Anja Simon happy4264

Får stipend fra Fond for lyd og bilde

Manusstudent Anja Petkovic Karlsen og registudent Simon Matthew Valentine får støtte fra Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde. Når de går ut av masteren til sommeren skal de utvikle et prosjekt sammen.

NFI2

Online meeting: Info about LIM prewriting workshop

Are you curious about LIM´s idea development workshop? Join the online event on April 25th to learn more about the upcoming workshop hosted by NFI and DNF in Oslo June 16th-21st