Tekniskutstyr Studentretningslinjer

Den norske filmskolen er lokalisert på to steder; Campus Lillehammer og Myrens Verksted i Oslo. Begge disse lokalene har studio, redigeringsrom, teknisk lager og andre spesialrom. Alle studenter har rett til å bruke utstyr og lokaler både på Lillehammer og i Oslo, men bachelorstudenter har forrang på Lillehammer, og masterstudenter har forrang i Oslo. Da det er noen praktiske forskjeller på de to studiestedene, med tanke på størrelse, antall rom og benamming, er retningslinjene todelt; en for studiested Lillehammer og en for Oslo.

3.1 Lillehammer

Teknisk lager

Åpningstider for teknisk lager: 08.45 – 10.00 og 14.30 – 15.30.

Utenom disse tidene vil det normalt ikke bli utlevert utstyr eller forbruksmateriell. Det kan imidlertid gjøres avtaler med lageransvarlig om utlevering utenom åpningstidene. Under større produksjoner, f.eks. eksamensfilm, bortfaller begrenset åpningstid for de produksjonene som er i opptak, men ikke for alle andre. Dersom lageransvarlig ikke er til stede ved lageret i åpningstiden kan studentene ringe. Utstyr vil ikke bli lånt ut til studentene før de har gått gjennom Filmskolens kurs på det aktuelle utstyr. Dette selv om studenten har kunnskap og erfaring med utstyret fra andre skoler/praksis. Kursene holdes kontinuerlig gjennom studietiden, og omfatter teknisk opplæring og praktisk sikkerhet. Opplæringen gis av skolens ansatte og/eller eksterne instruktører. Videre oppfordres studentene til selv å lese tekniske brukerhåndbøker og annen tilgjengelig dokumentasjon. Alle studentene har tilgang til ”lett” produksjonsutstyr etter gjennomgåtte kurs. ”Lett” utstyr er f.eks. enkelt videokamera med tilbehør og lysbag.

Utstyr som filmkamera med tilbehør, profesjonelle videokamera, store lyskastere og multispors lydopptakere er forbeholdt studenter på de linjer hvor det gis undervisning i bruk av dette. Studentene må selv flytte utstyret ut og inn fra lager ved utlån.

3.1.1 Utsjekk/innsjekk av utstyr

All utsjekk/innsjekk av utstyr og uttak av forbruksmateriell skal gjøres i lagerets åpningstid og tidsnok til at det kan foregå innenfor denne tiden. Før utlån til store prosjekter skal utstyret på forhånd være booket i bookingsystemet. Studenter på de linjene der forhåndsbooking er aktuell vil få opplæring i bruk av systemet.

Ved innsjekk skal alt utstyr være rengjort og talt opp. Feil og mangler beskrives i feilmeldingsskjema. Rutiner for dette gjennomgås av lageransvarlig. Utstyret skal senest leveres ved lånetids utløpsdato. Dersom låntager er forhindret i å levere utstyret selv, skal lageransvarlig varsles for videre avtale. Alle produksjoner med egne budsjett får tildelt produksjonsnummer. Dette nummeret skal oppgis ved utstyrs-utsjekk og alt uttak av materiell. Kostnad ved mistet/ødelagt utstyr kan bli belastet produksjonen når produksjonen har eget budsjett.

3.1.2 Oppbevaring

Utstyr som er utlånt skal oppbevares forsvarlig. Det vil si innelåst når det ikke er i bruk. Filmkameraene med tilbehør skal være innelåst i fotorommene når de ikke er i bruk. 3.1.3 Feilmelding/skade/tyveri Ved skade på utstyr, eller mistet utstyr skal det leveres skriftlig rapport på feilmeldingsskjemaet som beskriver hendelsesforløpet og iverksatte tiltak. Ved tyveri skal forholdet politianmeldes og det skal gis beskjed til teknisk leder, studieleder og administrasjonssjef. Kopi av anmeldelsen sammen ferdig utfylt feilmeldingsskjema leveres ved innsjekk.

3.1.4 Låntakers plikter og ansvar

Det er låntakers ansvar å sørge for at utlånt utstyr innleveres innen fastsatt tid, og at utstyret benyttes på en forsvarlig måte. Det er låntakers ansvar å sette seg inn i og følge de retningslinjer som gjelder for lån, bruk og oppbevaring av utstyr. Det anses som brudd på Filmskolens retningslinjer for utlån av teknisk utstyr når:

  • Tidsfristen for innlevering ikke overholdes.
  • Utstyret innleveres med skade uten at skriftlig rapportering vedlegges.
  • Utstyr er tapt/stjålet/mistet uten at gjeldende skriftlig rapportering vedlegges.
  • Utstyr er tapt/skadet/stjålet grunnet skjødesløshet.

Låntaker er, etter alminnelige regler om erstatningsplikt, ansvarlig for utstyr som vedkommende låner. Låntaker kan stilles økonomisk ansvarlig for tap og skade på utstyr som skyldes brudd på Filmskolens retningslinjer for utlån av teknisk utstyr. Ved brudd på Filmskolens retningslinjer skal lageransvarlig varsle skolens ledelse (teknisk leder, undervisningsleder og administrasjonssjef).

Skolens ledelse vil i hvert enkelt tilfelle avgjøre hvilken konsekvens dette får.

3.1.5 Undervisningsutstyr

Utstyr som skal sjekkes ut og brukes i forbindelse med undervisning tas ut av én student på gruppa. Denne personen har også ansvar for at utstyret blir levert inn til riktig tid. Slike utsjekker kan foretas utenom åpningstidene dersom gjestelærer ikke på forhånd har gitt beskjed om hva som skal brukes av utstyr. Gjør avtale med lageransvarlig.

3.1.6 Innlevering

Dersom utstyr som skal leveres inn ikke er tilfredsstillende rengjort/ordnet, eller at låntager ikke har oversikt over utstyret, blir ikke innsjekk gjennomført. Ved større produksjoner (som eksamensfilm) vil dette bety at neste gruppe kan bli forsinket i sin produksjon. Utstyr som ikke er sjekket inn av én låntaker skal ikke overleveres nestemann før dette er sjekket inn og ut igjen av teknisk avdeling eller annen avtale er gjort.

3.1.7 Sikkerhet

Ved forarbeid til en produksjon skal befaring på location foretas i samarbeid med skolens line-producer. Spesielle opptak som medfører bruk av røyk, pyroteknikk, arbeid i

høyden, der hvor barn er involvert, bruk av våpen, bil, ved/i vei, ved/i vann, nattopptak, SFX, og lignende skal avklares med line-producer. Befaring og gjennomgang av krevende

opptakssituasjoner gjennomføres for å ivareta sikkerheten for skuespillere, stab og utstyr.

3.1.8 Bruk av tekniske produksjonsrom

Tekniske rom som må bookes i skolens kalenderløsning er kinoen, mixekino, medielab, visningsrom og studioer. Ta kontakt med en av koordinatorene for booking. Det er ikke anledning til å spise og drikke i disse rommene. Røyking forbudt i alle Filmskolens lokaler. Rommene skal alltid være ryddet og låst, utstyr og lys avslått når rommet forlates. Vær påpasselig med å skru av utstyr som ikke er i bruk!

Dersom utstyr ikke fungerer tilfredsstillende eller slutter å virke, skal det gis beskjed til teknisk leder eller etterarbeidskoordinator. Gi beskjed med en gang slik at problemet raskt kan løses.

Timeplanlagt undervisning har alltid prioritet før annen bruk av utstyr og lokaler.

3.1.9 Bruk av Studio 1 og Studio 2

Studiotid bestilles hos studioleder. Utenom bestilt tid er studioene avlåst. Bygging i studio, som innebærer montering av settvegger o.l. skal godkjennes og gjøres i samarbeid med studioleder. Etter bruk skal studioene ryddes. Tid til rydding må iberegnes når studiotid bestilles. Hver team har ansvar for å rydde både studioene og fellesareal i forbindelse med produksjon. Opprydding etter produksjoner er alles ansvar, uavhengig av linje.

Sikkerhet i studio: Kun studenter med kurs/spesiell opplæring får bruke trosser og motortrekk i studioene samt større snekker-maskiner. På grunn av brannvarsling må bruk av røykmaskin i studio på forhånd avklares med studioansvarlig.

3.1.10 «Søndagsfilm»

Dersom en eller flere studenter ønsker å gjøre egne prosjekter på fritiden som involverer bruk av skolens utstyr/lokaler, må dette søkes om. Søknaden må inneholde svar på hva man har tenkt å gjøre, hvem som skal være med, når det er tenkt å gjennomføres og hvordan prosjektet er tenkt løst med tanke på opptak og etterarbeid. Søknad sendes dekan.

3.2.5. Retningslinjer for bruk av skolens lokaler/tekniske rom
3.2.5.1. Generelle regler for bruk av skolens lokaler

All bruk av Filmskolens lokaler, så som tekniske produksjonsrom, studio, bearbeidingsrom, visningsrom, VR-studio, verksted og kino skal bestilles via koordinator. Røyking er strengt forbudt i alle Filmskolens lokaler. Rommene skal alltid være ryddet og låst, utstyr og lys avslått når rommet forlates.

3.2.5.2. Sikkerhet og alarm.

Lokalene er utstyrt med alarm. Alle studenter har egen brikke for åpning/stenging av dører. Studentene skal signere for mottak av slik brikke. Ved tap av denne vil studenten bli pålagt å betale NOK 500,- for erstatning av brikken. For opphold i skolens lokaler må man benytte sin brikke (med kode) for å komme inn. I prinsippet ”kjøper” du 4 timer om gangen når brikken er benyttet.

Dette gjelder alle årets dager. Når du forlater lokalene som siste person skal du sjekke at ingen vinduer er åpne og at alle lys er slukket. Du plikter å slå på alarmen ved å holde UT-knappen ved døren ved C7 inne i minimum 5 sekunder. Alarmen piper når den er igangsatt. Du har da 45 sekunder på å forlate bygningen.

3.2.5.3. Tekniske rom

Dersom utstyr i tekniske produksjonsrom ikke fungerer tilfredsstillende eller slutter å virke, skal det snarest gis beskjed til tekniker i Oslo.

3.2.5.4. Bruk av Studio 1

Studiotid bestilles hos undervisningsleder, som koordinerer dette med byggeleder/studiosjef. Bygging i studio, som innebærer montering av settvegger o.l. skal utføres av byggeleder og/eller studiosjef. Dersom man ønsker å benytte ekstern byggeansvarlig må dette avklares med studiosjef for å ivareta personsikkerheten.

Etter bruk skal studioet ryddes og gulvene være rengjort. Den som bestiller studio er ansvarlig for at opprydning blir utført. Søppel fra produksjoner skal kildesorteres og bæres ut i containerrom. Hver produksjon (alle i teamet) har ansvar for å rydde både studioene og fellesareal i forbindelse med produksjoner. Ved større produksjoner bestilles egen container for rydding.

NB: Opprydding er alles ansvar, uavhengig av studieretning.

3.2.6 Sikkerhet

Ved forarbeid til en produksjon skal befaring på location foretas i samarbeid med skolens line-producer. Spesielle opptak som medfører bruk av røyk, pyroteknikk, arbeid i høyden, der hvor barn er involvert, bruk av våpen, bil, ved/i vei, ved/i vann, nattopptak, SFX, og lignende skal avklares med skolens line-producer. Befaring og gjennomgang av krevende opptakssituasjoner gjennomføres for å ivareta sikkerheten for skuespillere, stab og utstyr.