Manus Bachelor i film — studieplan 2019-22

Manusforfatteren er ansvarlig for å skape manuskriptet som skal stå som grunnlag for den audiovisuelle fortelling. Dramatisk filmfortelling er avhengig av dette dokumentet som skildrer fortellingens univers, karakterer og handling.

Ved manuslinjen vektlegges det praktiske fortellertekniske håndverket. Studentene skal beherske de ulike typer av manusarbeid, både når det gjelder film- og tv-produksjoner, og studiet dekker emnene Dramaturgi, Filmfortelling i praksis og Den personlige historie. I studiets første del får studentene grunnleggende dramatisk fortellerkompetanse, samt innblikk i forskjellige aspekter, metoder og formater, mens i den andre delen legges der stadig mere vekt på at de utvikler sitt eget uttrykk.

I løpet av studiet skal de utvikle evnen til samarbeid med studentene på regi- og produsentlinjen. Når manusstudentene forlater skolen skal de være klar for et yrkesliv som profesjonell manusforfatter i film- og tv-bransjen, med et allsidig håndverksmessig repertoar og et bevisst forhold til seg selv som manusforfattere. De skal kunne arbeide i forskjellige sjangere og formater, og være gode kreative samarbeidspartnere for regissører, produsenter og medforfattere.

Gjennom studiet deltar alle studenter i en rekke obligatoriske fellesproduksjoner, hvor de får testet og utviklet sin kreativitet, sine håndverksmessige ferdigheter og samarbeidsevner. Manusstudentene skriver samtlige manus til disse øvelsesproduksjonene i triangel 1-samarbeide med regi og produsent.

Manuslinjens emner:

Alle emner introduseres i løpet av det første året. De følgende år skjer en progresjon gjennom å øke dybden, kompleksiteten og i bredden i innholdet.

1.     1. Dramaturgi

Utgangspunkt for emnet er ordets egentlige betydning, nemlig “læren om drama”. Det handler om hva en fortelling er, og her særlig den dramatiske fortelling, med historisk henvisning til Aristoteles og teatrets tradisjon og hvordan dette gjør seg gjeldende i den audiovisuelle fortelling. Det progressive forløp består av en gjennomgang av filmfortellingens grunnprinsipper og byggeelementer, ved hjelp av analyser av forskjellige filmer.

Kursene følger et bevisst progressivt mønster i forhold til informasjonsmengde og vanskelighetsgrad og det inngår også oppgaver av både analytisk og praktisk art. Hensikten er at manusstudentene oppnår et refleksivt og bevisst forhold til oppbygning av en audiovisuell fortelling, med særlig fokus på spillefilm og TV drama.

2.     2. Filmfortelling i praksis.

Her handler det om for manusstudentene å overføre sin gradvis voksende kunnskap til praksis i form av å arbeide med å utvikle og skrive filmfortellinger fra første spede opplegg, gjennom å utarbeide fungerende arbeidsdokument som film-outline eller film-treatment, og til sist som et manuskript. Også her er der snakk om et forløp med gradvis større krav til kunnskap om både dramaturgiske og håndverksmessige elementer og oppgavenes rent størrelsesmessige omfang vokser også progressivt gjennom forløpet.

Det er snakk om kurs i workshopformat, hvor man både skal forholde seg til eget arbeid, men også ta del i å diskutere og hjelpe med utviklingen av andres prosjekter. Dette blant annet for å oppnå ferdighet i å arbeide med kreativt engasjement for å frembringe andres visjoner utover sine egne. Fokus i forskjellige kurs varierer i form av begrensninger når det gjelder hvor ideene skal komme fra, hvilken genre man arbeider med og til hvilken plattform fortellingen er beregnet.

3.     3. Den personlige historie

For å kunne engasjere andre som forteller, må man selv være personlig engasjert. Med dette som utgangspunkt handler det her om at manusstudentene lærer at de selv er sitt eget viktigste verktøy og det eneste som kan tilføre en filmfortelling en originalitet og egenart. Man oppnår og øver på disse ferdigheter både gjennom oppgaver som konkret fokuserer på hver enkelt students personlige erfaring og andre hvor man arbeider bevisst med å overføre disse til en fortelling. I likhet med de andre emnene kommer Den personlige historie i spill allerede i starten av studiet, men det får stadig større plass utover i forløpet, hvor det progressivt legges større vekt på å utvikle manusstudentens individuelle fortellerstemme.

Læringsutbyttebeskrivelse

Det forventes at manusstudentene oppnår følgende læringsutbytte:

1.     Dramaturgi

Kunnskap

·       Kunnskap om den dramatiske fortellingens grunnprinsipper og elementer med hovedvekt på spillefilm og TV serier som formater

Ferdigheter

·       Utvikle og skrive manuskripter til engasjerende dramatiske fortellinger i forskjellige genrer for film og TV på profesjonelt nivå

Kunstnerisk uttrykkskompetanse

·       Kan forholde seg reflektert til utvikling og oppbygning av audiovisuelle fortellinger av forskjellig type

2.     Filmfortelling i praksis

Kunnskap

·       Kunnskap om det skrivetekniske og praktiske arbeid og de evige utfordringer som ligger i en manusforfatters arbeid

Ferdigheter

·       Kan både frembringe egne og andres visjoner i form av engasjerende dramatiske fortellinger

Kunstnerisk uttrykkskompetanse

·       Kan arbeide målrettet og selvstendig som manusforfatter, enten med egne prosjekter eller som samarbeidspartner for regissører, produsenter og medforfattere

3.     Den personlige historie

Kunnskap

·       Kunnskap om hvordan en forfatter bruker seg selv, sine erfaringer og erindringer, som råstoff til original og engasjerende dramatisk fortellinger

Ferdigheter

·       Kan bruke sin egen erfaring, innsikt og følelser for at frembringe unike og engasjerende dramatiske fortellinger

Kunstnerisk uttrykkskompetanse

·       Kan forholde seg både reflektert og personlig engasjert til arbeidet med en audiovisuell fortelling og manusfaget som yrke, i tillegg til å kunne bygge engasjerende og kunstnerisk utfordrende historier fra et personlig ståsted.