Klipp Bachelor i film — studieplan 2019-22

Klipperen er den som setter alle billedelementene sammen for å skape verkets helhet. Klipperen skal finne det rette materialet og sette det sammen på en slik måte at det holder publikums oppmerksomhet og forteller den historien regissøren ønsker å få frem.

Studiet i klipp ved Den norske filmskolen har som mål å gi studentene de kunnskapene som trengs for å analysere manuset og vurdere det innspilte materialet. Studentene får innføring i de cinematurgiske elementene som har fortellerpotensial: komposisjon, bildedynamikk, bildeutsnitt, mise-en-scene, fortellerstandpunkter, mm. Studentene fordyper seg i kunnskaper om hvordan ideer forsterkes gjennom montasje og om hvordan en kreativ dialog oppstår mellom bilder.

Studiet består av en rekke praktiske øvelser som sammen med teoriklasser og filmanalyser dekker forskjellige emner og får tett oppfølging og veiledning fra kursledere og faglærere.

Den uteksaminerte filmklipper fra Den norske filmskolen er forberedt til å klippe filmer i ulike format og sjangere, og har utviklet de kunstneriske- og samarbeidsevner som er nødvendig for å være en kreativ medspiller i et team og kunne arbeide selvstendig.

Gjennom studiet deltar alle studenter i en rekke obligatoriske fellesproduksjoner hvor de får testet og utviklet sin kreativitet, håndverksmessige ferdigheter og samarbeidsevner. Klipperne deltar i alle disse øvelsene, er involvert i utarbeidelse av dreiebok med fotograf og regissør og jobber tett i triangel 3 med regi og lyd. På enkelte øvelser arbeider også klipperen som script for å tilegne seg større innsikt i opptaksprosessen.

Klippelinjens emner

 1. Digital redigering (10 studiepoeng)
 2. Filmspråk og montasje (30 studiepoeng)
 3. Lyd og musikk (10 studiepoeng)
 4. Klipping av film og dramaturgi (40 studiepoeng)

Alle emner introduseres i løpet av det første året. De følgende år skjer en progresjon gjennom å øke dybden, kompleksiteten og i bredden i innholdet.

Digital redigering

Emnet gir ferdighet i digitale redigeringsverktøy som Avid og Premiere Pro, Off- og On-line, data, nettsystem og levering av lyd, bilde- og FX filer til ferdigstilling. Evaluering er basert på muntlig gruppeevaluering med hovedlærer/faglærer etter hvert kursmoment.

Filmspråk og montasje

Emnet belyser filmspråkets mange uttrykksmuligheter, or hvordan dette kan bearbeides i klippeprosessen. Her inngår persepsjon av filmbildet og andre audiovisuelle fortellerelement og deres dramatiske påvirkningspotensial. Videre øvelse i den klassiske montasjen, anvendelsen av dialogklipping, handlingsdrevet fortelling, og trening i å se og vurdere autentisitet og skuespill.

Lyd og musikk

Emnet i lyd og musikk blir gitt i form av forelesninger og workshops, og vektlegger lyddramaturgi, lydlegging og bruk av musikk.

Klipping av film og dramaturgi.

Studentene lærer ulike narrative modeller — dramaturgiske, episke — i litteratur og i film, til bruk i den audiovisuelle fortellingen. Kurs av forskjellig varighet inkluderer gjestelærere, og legger særlig vekt på hvordan man bygger en historie mot vendepunkter, og hvordan disse forløses. Studentene øver sine evner som fortellere gjennom korte og lange klippeøvelser fokusert på forskjellige momenter i den audiovisuelle fortellingen.

Læringsutbyttebeskrivelse

Studentene forventes å oppnå følgende læringsutbytte:

1.     Digital redigering

Kunnskap

 • Har god kunnskap i digitale redigeringsenheter av bilde og lyd

Ferdigheter

 • Kan teknisk beherske redigeringen og ansvar for overføring av datafiler mellom redigeringsenhet og et produksjonsnettverk i en moderne arbeidsflyt

Kunstnerisk uttrykkskompetanse

 • Kan samarbeide kreativt og målrettet med regissør, VFX-design og lydsjef i forløsningen av fortellingens intensjoner

2.     Filmspråk og montasje

Kunnskap

 • Har kunnskap om de visuelle verktøy som kan utvikle filmfortellinger anvendt i drama, action, dialogklipping, med mer

Ferdigheter

 • Kan identifisere fortellerpotensialet i det innspilte materialet og utvikle det i montasje til engasjerende fortellinger. Kan i montasje løfte filmens dramaturgiske element for å gi fortellingen framdrift

Kunstnerisk uttrykkskompetanse

 • Kan anvende filmspråk og montasje for å gi filmen et kunstnerisk særpreg

3.     Lyd og musikk

Kunnskap

 • Har kunnskap i lyd- og musikkdramaturgi, hvordan lyden og musikken har emosjonell fortellerverdi og hvordan dette tas i betraktning i klippeprosessen

Ferdigheter

 • Kan klippe lydeffekter og musikk. Gi disse en bestemt funksjon i fortellingen som støtter opplevelsen av historien

Kunstnerisk uttrykkskompetanse

 • Kan anvende lyd og musikk for å fremheve den kunstneriske ambisjon i filmfortellingen

4.     Klipping av film

Kunnskap

 • Har kunnskap om klipping av film i ulike formater

Ferdigheter

 • Kan klippe et gitt materiale og på en selvstendig måte bidra til å forløse fortellingens intensjoner

Kunstnerisk uttrykkskompetanse

 • Kan på en selvstendig måte ivareta sin kunstneriske rolle som klipper på en profesjonell film i alle faser hvor klipperen trengs som kreativ samarbeidspartner