Produsentlinjen gir utdanning for skapende produsenter, og inneholder en kombinasjon av teori og omfattende praktiske øvelser som inkluderer fullstendige produksjoner med fokus på følgende hovedområder: utvikling, produksjon, regnskap, budsjett og finansiering, juss, markedsføring, distribusjon og salg. Utdanningen er utformet for å vise sammenhengen og samspillet mellom disse ulike områdene, og har fokus på tradisjonelle områder som film- og tv-drama men gir en introduksjon til nye plattformer og distribusjonsformater.

Utdanningen dekker hele produksjonsprosessen fra den opprinnelige idé til ferdig prosjekt samt dets møte med publikum og markedet. Etter bestått utdanning skal produsentstudentene kunne arbeide som produsenter i etablerte produksjonsselskap og kunne gjennomføre egne prosjekt.

Gjennom studiet deltar alle studenter i en rekke obligatoriske fellesproduksjoner hvor de får testet og utviklet sine kreative evner, håndverksmessige ferdigheter og samarbeidsevner. Produsenten fungerer som arbeidsledere for disse produksjonene, og får et stadig økende økonomisk ansvar for deres gjennomføring, i tillegg til at de sammen med regissøren deltar i prosjektets utvikling, gjennomføring og ferdigstilling.

Produsentlinjens emner

Alle emner introduseres i løpet av det første året. De følgende år skjer en progresjon gjennom å øke dybden, kompleksiteten og i bredden i innholdet. Parallelt får studentene gjennom øvelser og workshops et voksende ansvar, som krever større selvstendighet og bedre evne til å kommunisere innenfor både emne- og yrkesområdet. Etter hvert semester evalueres samtlige kurs, øvelser og workshops på alle linjer. Både muntlig individuelt og i grupper, samt skriftlig.

Prosjektutvikling

Gjennom kurs, case studies, forelesninger og workshops i dramaturgi og filmanalyse av både spillefilm og TV-serier får studenten en kunnskap om manus- og idéutvikling som gjør dem i stand til, i kreativ dialog med manusforfatter og regissør, å kunne utvikle prosjektet på en måte som ivaretar prosjektets egenart og kunstneriske uttrykk. Samtidig er produsentstudenten ansvarlig for gitte tids- og budsjettrammer og skal legge til rette for at teamet forholder seg til disse. Omfanget av prosjektene øker gradvis fra 2–25 minutter.

I løpet av studiet vil produsentene (typisk sammen med manuslinjen) få et større utviklingskurs innenfor serieformater for tv og/eller digitale plattformer. Dette kurset avsluttes med en omfattende skriftlig presentasjon (100 sider) av de respektive prosjekt som omfatter både forfatterens ansvarsområder og produsentens ansvarsområder.

Studentene introduseres for markedsføringstrategier innenfor en kinolansering. Hvordan skape den beste markedsføringskampanjen, hvordan man på best mulig vis kan bruke media og presse, hvordan man kan gjøre seg nytte av nye digitale distribusjonsformer. For å kunne oppnå et stort og bredt publikum gjennom både tradisjonelle og nye vindu og plattformer, nasjonalt, nordisk og internasjonalt.

Emner som berøres er markedsføringskampanjer, publisitet og promotering, distribusjon på det nasjonale og globale markedet, juridiske aspekt, framtidige bedriftsstrategier og hvordan man kan mate filmens potensial på det nasjonale og internasjonale markedet. Med utgangspunkt i  enkelte produksjonsøvelser og i eksamensfilmen gjør studentene en markedsplan og kampanje.

Scheduling / budsjett / regnskap

For å underbygge studentenes ansvar for økonomi og organisasjon gis kunnskaper i scheduling (innspillingsplanen) og budsjettering som er grunnleggende redskap i forhold til produksjonsplanlegging. Kravene og kompleksiteten øker fra øvelser på 1–2 minutter med minimale budsjett til eksamensfilmen med et betydelig budsjett fra skolen med mulighet for en begrenset oppfinansiering. De har også øvelser i nedbrekk og budsjettering av både spillefilm og TV serier. I forbindelse med hver øvelse skal de føre skyggeregnskap, gjøre rede for kostrapporter og avvikrapporter. De skal også selvstendig og kreativt finne løsninger på produksjonsrelaterte problemer.

Filmproduksjon

Gjennom produksjonsøvelser og til slutt eksamensfilmen øker studentene sine evner i samtlige emner. Øvelsene har et progressivt forløp i forhold til kompleksitet i gjennomførelsen. Studentene skal med økende selvstendighet være ansvarlige for økonomi og organisering samt i dialog med regissøren delta i den kreative utformingen. De skal kommunisere med og lede filmteamet fra idé til ferdig film og kunne levere innenfor gitte tids- og budsjettrammer samtidig som de utvikler et kunstnerisk ståsted og evne til å lede en kunstnerisk produksjon.

For å utvide kunnskapene og styrke utviklingen av entreprenørskap har produsentstudentene et eller flere korte praksisopphold hos veletablerte norske produksjonsfirma i løpet av studiet. De deltar i det daglige arbeidet og får innsikt i hvordan det er forretningsmessig å drive et audiovisuelt foretak bade administrativt og kreativt og de får muligheten til å følge en profesjonell spillefilmproduksjon gjennom ulike faser og emneområder.

Juss og finansiering

Gjennom case studies, forelesninger, workshops og kurs får studentene progressivt kunnskaper om jus relatert til alle faser i produksjonen av spillefilm og TV-serier. Dette kan omfatte opphavsrett, regi- og forfatteravtaler samt arbeidsavtaler for resten av teamet, samproduksjonsavtaler og distribusjonsavtaler samt ”Completion Bond”. De får en gjennomgang av regelverket for nasjonale og internasjonale fond, samt arbeidsrett og arbeidsmiljøavtaler.

I forbindelse med øvelser omsetter de sine kunnskaper ved selv å skrive avtaler som gjelder ansettelse, leie av locations og på eksamensfilmen sikre seg sponsormidler. Avslutningsvis har de en separat juridisk eksamen der de skal utforme ulike avtaler i forhold til det å vise til at de har tilegnet seg emnet og klarer å se problemstillinger i sammenheng og perspektiv.

Der er en introduksjon til finansiering av spillefilmen og samproduksjoner både i Norden og internasjonalt. Gjennom case-studier og kurs introduseres studentene til kompleksiteten i finansieringsprosessen. De besøker Norsk Filminstitutt, der de møter konsulenter og produksjonsrådgivere samt Nordisk Film og TV fond. I forbindelse med et co-production seminar gis det forelesninger og i workshops kan de komme til å samarbeide med produsentstudenter fra andre Nordiske filmskoler. De skal i gruppearbeid gjøre en presentasjon som inneholder pitch, budsjettestimat, finansieringsplan, tidsplan, cast, nøkkelstab, distribusjonsplan, forventet nasjonal og nordisk premiere. Det er en tradisjon at produsentstudentene deltar i enkelte internasjonale filmfestivaler, der de også kan være med på øvelser. Her introduseres de til markedet, de øvrige nordiske filminstituttene, regionale fond, samt de internasjonale fondene som Eurimages og MEDIA samt distributører og salgsagenter.

Læringsutbyttebeskrivelse

Studentene forventes å oppnå følgende læringsutbytte:

1.     Prosjektutvikling

Kunnskap

 • Har kunnskap i dramaturgi og filmanalyse, kunnskaper om markedsføring, distribusjon og salg av spillefilm og TV serie

Ferdigheter

 • Kan samarbeide med manusforfatter og regissør i utviklingen av manuskript både til spillefilm og TV serier; forstå og forholde seg til prosessene i relasjon til distribusjon og internasjonalt salg

Kunstnerisk uttrykkskompetanse

 • Utføre lederrollen i produksjonen på en slik måte at alle kunstneriske visjoner ivaretas på en måte som fører til det beste samlede resultat for filmen

2.     Scheduling / budsjett / regnskap

Kunnskap

 • Har grunnleggende kunnskaper i scheduling, budsjett og regnskap for en norsk audio-visuell produksjon

Ferdigheter

 • Kan bryte ned et manus og lage innspillingsplaner samt kalkyle for en produksjon og gjøre rede for og lage skyggeregnskap samt avviksrapport på en produksjon

Kunstnerisk uttrykkskompetanse

 • Kan på selvstendig og kreativ måte finne løsninger på produksjonelle problemer som legger til rette for optimal kunstnerisk utvikling av prosjektet

3.     Produksjon

Kunnskap

 • Har kunnskaper i ledelse, organisasjon og økonomi for gjennomføringen av en produksjon

Ferdigheter

 • Kan lede, organisere og være økonomisk ansvarlig for en produksjon samt delta i den kreative utformingen av prosjektet

Kunstnerisk uttrykkskompetanse

 • Kan kommunisere med og lede et team gjennom produksjonens samtlige faser fra idé til ferdig film kreativt, økonomisk og organisatorisk

4.     Juss og finansiering

Kunnskap

 • Har grunnleggende kunnskaper i jus fra opphavsrett til å skrive avtaler relatert til filmproduksjonens alle faser; ha kunnskaper i finansiering og samproduksjon av film og TV serier i Norge

Ferdigheter

 • Kan skrive formelle avtaler med team, samproduksjons-avtaler, distribusjonsavtaler, samt øvrige avtaler spesifikt relatert til film- og TV-produksjon; forholde seg til prosessene i en finansierings og samproduksjons-prosess

Kunstnerisk uttrykkskompetanse

 • Kan anvende ferdigheter om juss og finansiering til å sikre rammer som legger til rette for kunstnerisk utfoldelse blant teammedlemmene