Regi Bachelor i film — studieplan 2019-22

Regissøren har det overordnete kunstneriske ansvar for en film, og skal gjennomføre filmens uttrykk gjennom tolkning av manuskriptet, visuell konseptuering, produksjon og etterarbeide. En regissør må kunne kommunisere sin kunstneriske visjon samt samordne og lede de kreative kreftene i en stab, i tillegg til å ha kunnskaper om finansielle og praktiske produksjonsforutsetninger.

Registudiet ved Den norske filmskolen er basert på både praktisk og teoretisk undervisning, samt en rekke praktiske øvelser som tar for seg temaer som idéutvikling og konsepsjon, visuell fortelling, konseptuering, skuespillerinstruksjon, iscenesettelse, redigering og lydetterarbeid. Det er stort fokus både på å utvikle gode evner som kunstnerisk leder og kreativ samarbeidspartner, og å begynne arbeidet med å utvikle et eget kunstnerisk særpreg.

Studenter som består registudiet skal kunne finne arbeid som regissør i film-, TV- og reklamebransjen. De skal kunne være kreative samarbeidspartnere for produsenter og manusforfattere. Gjennom studiet deltar alle studenter i en rekke obligatoriske fellesproduksjoner, ”Penneprøver”, hvor de får testet og utviklet sine kreative evner, håndverksmessige ferdigheter og samarbeidsevner. Registudentene får et stadig økende kunstnerisk ansvar på disse øvelsesproduksjonene, og skal arbeide i alle triangelkonstellasjonene.

Regilinjens emner:

Alle tre emner introduseres første år og utdypes i mer krevende workshops og produksjonsøvelser i de følgende år.

1. 1. Personinstruksjon

Utgangspunktet for emnet er forskjellige tilnærminger til skuespillerens rolle og skuespillerens arbeid. Studentene skal lære å bryte opp en handling i mindre enheter, finne vendepunkter, bygge opp til et klimaks, forstå undertekst og omsette et innhold til fysisk handling. Emnet tilbyr ikke bare ulike metoder for arbeid med skuespillere, men studentene må selv ut på golvet for å spille roller, som en forberedelse til å møte/forstå skuespillerens funksjon fra innsiden.

Underveis avholdes også workshops der registudentene arbeider med profesjonelle skuespillere. De skal jobbe med en gitt tekst og egne tekster, analysere scener og karakterer, forberede innspilling med skuespillerne, spille inn øvelser, som analyseres for å bli bevisst egne styrker og svakheter.

2. 2. Mise en scene

Mise-en-scene handler om å omdanne en historie fra manuskript til levende lyd og bilder. Hva skal scenen fortelle? Hva er filmens virkemidler og hvordan skal de brukes? Undervisningen veksler mellom teoretiske forelesninger/veiledning og praktiske øvelser, der det sentrale er den dramaturgiske og cinematurgiske bildeforståelse og bildeuttrykk, altså den visuelle konseptuering og gjennomføring. Senere går studentene gjennom hele prosessen fra idé til ferdig redigert film og skal utvikle et eget visuelt særpreg og uttrykk.

Studentene skal arbeide med å bygge konsekvente og handlende karakterer for film og med å skape dramatiske situasjoner med tydelige momenter, konflikter/kontraster og vendepunkter. Og studentene arbeider med å utforske samspillet mellom filmiske virkemidler som bildebeskjæring, komposisjon, kamerabevegelser, koreografi, blocking, lys, lyd, musikk etc.

3. 3. Kunstnerisk lederskap

Regissøren er kunstnerisk leder av filmen og arbeidsleder på settet. Han/hun må kunne formidle sitt regikonsept til alle medarbeiderne på teamet gjennom triangelsamarbeid. Undervisningen veksler mellom rollespill, coaching og feedback i form av panel og gruppediskusjoner. Senere avholdes workshops som bearbeider studentenes erfaringer fra de praktiske produksjonsøvelsene. Hvilke samarbeidsproblemer har man hatt og hvordan har man løst dem?

4. 4. Personlig visjon

Gjennom studiet skal regissøren lære å bruke personlig ståsted, erfaring og bakgrunn som utgangspunkt for historiene de forteller. Her vil studentene både introduseres til måter å skape historier med utgangspunkt i det personlige, og de vil lære å bringe sin egen personlighet og personlige uttrykk in i prosjekt utviklet av andre.

Læringsutbyttebeskrivelse

Det forventes at registudentene oppnår følgende læringsutbytte:

1. Personinstruksjon

Kunnskap

  • Har bred kunnskap om og erfaring med skuespillerinstruksjonsmetoder og teknikker, herunder innsikt i skuespillets og skuespillerens psykologi

Ferdigheter

  • Kan instruere skuespilleren i rollen slik at de bidrar til fortellingens kunstneriske visjon og ambisjon

Kunstnerisk uttrykkskompetanse

  • Gjennom analyse, tolkning og samarbeid i team kunne utvikle og forløse både personlige filmfortellinger og regioppdrag som krever et personlig kunstnerisk bidrag

2. Mis en scene

Kunnskap

Har bred kunnskap om og erfaring med handlingsplanets møte med fortellerplanet (mis en scene)

Ferdigheter

Kan fortolke og iscenesette fortellerambisjonen og visjonen i et filmmanusskript

Kunstnerisk uttrykkskompetanse

Kan, gjennom bruk at mis en scene, omdanne teksten (manuset) til et audio-visuelt kunstverk.

3. Kunstnerisk lederskap

Kunnskap

  • Har kunnskap om de øvrige fagområder – og har innsikt i regissørens ledende kunstneriske rolle

Ferdigheter

  • Med integritet og identitet kan lede et filmteam i prosessen frem mot den ferdige filmen

Kunstnerisk uttrykkskompetanse

  • Som kunstnerisk ansvarlig leder inspirere medarbeidere til å bidra til en den kunstneriske helhet og skal kunne forholde seg til yrkesetiske problemstillinger

4. Personlig visjon

Kunnskap

  • Har kunnskap om metoder for å anvende egen erfaring og bakgrunn som utgangspunkt for historiefortelling

Ferdigheter

  • Kan bruke personlig visjon og uttrykk i en rekke forskjellige former for audiovisuell produksjon.

Kunstnerisk uttrykkskompetanse

  • Evne til å skape kunstnerisk ambisiøse fortellinger med et personlig utgangspunkt, og kan inkludere alle fagfunksjoner i gjennomføring av en visjon.