Undervisning.

Fellesundervisningen omfatter flere tema, som kan inkludere cinematurgi (den audiovisuelle fortellingens gramatikk), dramaturgi, filmhistorie og kunstfilosofi.

Linjeundervisningen ivaretas av hovedlærer (i samspill med faglærere der det er flere lærere på en linje) og er beskrevet under den enkelte linje.

Filmskolen knytter til seg nasjonal og internasjonal spisskompetanse både ved å ansette hoved- og faglærere som er aktive og profilerte filmskapere. Siden disse opprettholder sin karriere parallelt med at de underviser på DNF bringer de alltid med seg nye erfaringer og bransjenær kunnskap i møte med studentene. Der det er flere lærere på en linje vil dette også sørge for at studentene får et mangfold av impulser å lære fra, i tillegg til at det er mulig å opprettholde kontinuitet selv om en lærer blir borte en periode på en produksjon utenfor skolen. Utover dette berikes skolens læringsmiljø av et betydelig antall gjestelærere fra norsk, skandinavisk og internasjonal filmbransje. Disse kan undervise på en eller flere av skolens åtte linjer og i noen tilfeller knyttes til fellesundervisning.

Evaluering og eksamen.

Studieprogresjonen til hver enkelt student evalueres kontinuerlig av hovedlærer og faglærere. Hver student får en grundig individuell vurdering av egen faglige progresjon ved avslutningen av både første og annet år. Dette gjennomføres ved en samtale med hovedlærer og/eller faglærer og studenten vil få en faglig tilbakemelding både på egen utvikling og på hvilke områder studenten bør fokusere fremover.

Der en student har hatt særdeles utilfredsstillende utvikling kan vedkomne også bli innkalt til en samtale med dekan og/eller undervisningsleder for å vurdere fremtiden ved Den norske filmskolen. Studiet avsluttes med en eksamensfilm, som kan være en ca. 20–25 minutters fiksjonsfilm der alle fagfunksjoner deltar i team satt av skolen. I tillegg har mange linjer et individuelt fordypningsprosjekt utviklet i konsultasjon med faglærer. Eksamensfilmen og fordypningsprosjektet (der det er relevant) utgjør grunnlaget for avsluttende eksamen. Vurdering av eksamen skjer både i produksjonsteam og individuelt, og er basert på intensjonserklæringen. Eksaminering foretas av hovedlærer eller faglærer og en ekstern sensor og det blir gitt karakteren bestått / ikke bestått.

Vurderingsformer

Den norske filmskolen benytter ikke summativ vurdering (karakterer). I tillegg er det ingen formell vurdering av studentenes mestring av kunnskaps- og ferdighetsmål. Studiet er bygget opp slik at den enkelte må beherske fagfunksjonens stipulerte kunnskap og ferdigheter for å inneha god nok håndverksmessig kompetanse til å kunne utvikle sitt kunstneriske talent. Gjennom studiet utvikles studentenes kunstneriske uttrykkskompetanse og evne til refleksjon over egen kunstnerisk praksis; det er denne som vurderes jevnlig underveis i studiet gjennom evalueringer av øvelsesproduksjoner og individuelle samtaler med hoved- og faglærere, og er i tillegg fokus i sluttevalueringen ved eksamen. Alle øvelser på Filmskolen, inklusive eksamensfilmen, vurderes på grunnlag av den enkelte students intensjonserklæring. Dette er et dokument studenten skriver som skal omfatte både egen kunstneriske intensjon innenfor oppgavens ramme og en beskrivelse av hvilke håndverksmessige og faglige grep som skal benyttes for å oppnå denne intensjonen. Den individuelle intensjonserklæring skal også henge sammen med teamets felles intensjon med filmen.

Læringsutbyttebeskrivelse for studiet som helhet

Den norske filmskolen forventer at alle studenter oppnår et overordnet felles læringsutbytte.

Spesifikt læringsutbytte for de enkelte fagretninger er beskrevet under de etterfølgende inndelinger for linjene.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten har bred kunnskap i filmfortelling, herunder dramaturgi og audiovisuell fortelling
 • Kandidaten har bred kunnskap om filmens og de audiovisuelle mediers fortellertradisjoner og estetikk
 • Kandidaten har kunnskap om verktøy og arbeidsmetoder som benyttes på profesjonelle filmset og i eget fagfelt
 • Kandidaten har bred kunnskap om organisering av profesjonelle filmset og relasjonene mellom forskjellige fagfunksjoner

Ferdigheter

 • Kandidaten kan realisere en kunstnerisk intensjon på et profesjonelt nivå innen eget fagfelt og fagfunksjon
 • Kandidaten kan anvende kjente fortellermessige grep og tradisjonelle verktøy i produksjon av eget arbeid
 • Kandidaten kan benytte håndverksmessige verktøy og profesjonelle arbeidsmetoder i utøvelsen av eget arbeid
 • Kandidaten kan utøve og beherske egen fagfunksjon i et profesjonelt team

Kunstnerisk uttrykkskompetanse

 • Kandidaten behersker det å formidle en kunstnerisk intensjon på et profesjonelt nivå innen eget fagfelt
 • Kandidaten behersker å produsere verk som både bygger på og utfordrer feltets tradisjoner.
 • Kandidaten oppnår å jobbe målrettet og selvstendig og sammen med andre i et profesjonelt team i gjennomføringen av et felles kunstnerisk prosjekt
 • Kandidaten oppnår å forholde seg reflektert til eget fag og til de utfordringer og yrkesetiske problemstillinger som oppstår i et kreativt samarbeide