Studieplan klipp Bachelor i film — studieplan 2019-22

Klipperen er den som set alle biletdelementane saman for å skapa heilskapen til verket. Klipperen skal finna det rette materialet og setja det saman på ein slik måte at det held merksemda til publikum og fortel den historia regissøren ønsker å få fram.

Studiet i klipp ved Den norske filmskulen har som mål å gi studentane dei kunnskapane som trengst for å analysera manuset og vurdera det innspelte materialet. Studentane får innføring i dei cinematurgiske elementa som har forteljarpotensial: komposisjon, bildedynamikk, bildeutsnitt, mise-en-scene, forteljarstandpunkt, mm. Studentene fordjupar seg i kunnskapar om korleis idear blir forsterka gjennom montasje og om korleis ein kreativ dialog oppstår mellom bilde.


Studiet består av ei rekke praktiske øvingar som saman med teoriklassar og filmanalysar dekker forskjellige emne og får tett oppfølging og rettleiing frå kursleiarar og faglærarar.

Ho uteksaminerte filmklipper frå Den norske filmskulen er førebudd til å klippa filmar i ulike format og sjangrar, og har utvikla dei kunstnariske- og samarbeidsevner som er nødvendig for å vera ein kreativ medspelar i eit team og kunne arbeida sjølvstendig.

Gjennom studiet deltar alle studentar i ei rekke obligatoriske fellesproduksjonar der dei får testa og utvikla kreativiteten sin, handverksmessige evner og samarbeidsevner. Klipperane deltar i alle desse øvingane, er involvert i utarbeiding av dreiebok med

fotograf og regissør og jobbar tett i triangel 3 med regi og lyd. På enkelte øvingar arbeider òg klipperen som script for å tileigna seg større innsikt i opptaksprosessen.

Emnane på klippelinja

 1. Digital redigering (10 studiepoeng)
 2. Filmspråk og montasje (30 studiepoeng)
 3. Lyd og musikk (10 studiepoeng)
 4. Klipping av film og dramaturgi (40 studiepoeng)

Alle emne blir introduserte i løpet av det første året. Dei følgjande år skjer ein progresjon gjennom å auka djupna, kompleksiteten og i breidda i innhaldet.

Digital redigering

Emnet gir kompetanse i digitale redigeringsverktøy som Avid og Premiere Pro, Off- og On-line, data, nettsystem og levering av lyd, bilde- og FX-filer til ferdigstilling. Evaluering er basert på munnleg gruppeevaluering med hovudlærar/faglærar etter kvart kursmoment.

Filmspråk og montasje

Emnet belyser dei mange uttrykksmoglegheitene til filmspråket, or korleis dette kan omarbeidast i klippeprosessen. Her inngår persepsjon av filmbildet og andre audiovisuelle forteljarelement og dei dramatiske påverknadspotensiala deira. Vidare øving i den klassiske montasjen, bruken av dialogklipping, handlingsdrevet forteljing, og trening i å sjå og vurdera autentisitet og skodespel.

Lyd og musikk

Emnet i lyd og musikk blir gitt i form av forelesingar og workshops, og vektlegg lyddramaturgi, lydleggjing og bruk av musikk.

Klipping av film og dramaturgi

Studentane lærer ulike narrative modellar — dramaturgiske, episke — i litteratur og i film, til bruk i den audiovisuelle forteljinga. Kurs av forskjellig varigheit inkluderer gjestelærarar, og legg særleg vekt på korleis ein bygger ei historie mot vendepunkt, og korleis desse blir forløyste. Studentane øver evnene sine som forteljarar gjennom korte og lange klippeøvingar fokusert på forskjellige moment i den audiovisuelle forteljinga.

Læringsutbytteskildring

Studentane blir forventa å oppnå følgjande læringsutbytte:

1. Digital redigering

Kunnskap

 • Har god kunnskap i digitale redigeringseiningar av bilde og lyd

Evner

 • Kan teknisk beherska redigeringa og ansvar for overføring av datafiler mellom redigeringseining og eit produksjonsnettverk i ein moderne arbeidsflyt

Kunstnarisk uttrykkskompetanse

 • Kan samarbeida kreativt og målretta med regissør, VFX-design og lydsjef i forløysinga av intensjonane til forteljinga

2. Filmspråk og montasje

Kunnskap

 • Har kunnskap om dei visuelle verktøya som kan utvikla filmforteljingar nytta i drama, action, dialogklipping, med meir

Evner

 • Kan identifisera forteljarpotensialet i det innspelte materialet og utvikla det i montasje til engasjerande forteljingar. Kan i montasje løfta det dramaturgiske elementet av filmen for å gi forteljinga framdrift

Kunstnarisk uttrykkskompetanse

 • Kan nytta filmspråk og montasje for å gi filmen eit kunstnarisk særpreg

3. Lyd og musikk

Kunnskap

 • Har kunnskap i lyd- og musikkdramaturgi, korleis lyden og musikken har emosjonell forteljarverdi og korleis dette blir tatt i betraktning i klippeprosessen

Evner

 • Kan klippa lydeffektar og musikk. Gi desse ein bestemd funksjon i forteljinga som støttar opplevinga av historia

Kunstnarisk uttrykkskompetanse

 • Kan nytta lyd og musikk for å framheva den kunstnariske ambisjonen i filmforteljinga

4. Klipping av film

Kunnskap

 • Har kunnskap om klipping av film i ulike format

Evner

 • Kan klippa eit gitt materiale og på ein sjølvstendig måte bidra til å forløysa intensjonane til forteljinga

Kunstnarisk uttrykkskompetanse

 • Kan på ein sjølvstendig måte vareta den kunstnariske rolla si som klipper på ein profesjonell film i alle fasar der klipperen trengst som kreativ samarbeidspartnar