Studieplan produksjonsdesign Bachelor i film — studieplan 2019-22

Produksjonsdesignaren er ansvarleg for scenografien for prosjektet og samarbeider tett med regissør, fotograf og VFX design i den kreative utforminga og gjennomføring av det visuelle konseptet til forteljinga. Dette skjer gjennom bruk av dekorasjonar i studio og/eller locations, rekvisittar, grafikk, SFX, med meir. Produksjonsdesignaren må inneha ein kombinasjon av visuell kreativitet og praktisk gjennomføringsevne

Studentane på produksjonsdesignlinja ved DNF skal tileigna seg ein arbeidsmetodikk som gjer dei til kreative samarbeidspartnarar, teknisk dyktige fagsjefar og motiverande arbeidsleiarar. Dei skal læra å kommunisera med både fotografi, teikning, modellar og andre visuelle verkemiddel, og dessutan tileigna seg grunnleggande kunnskap innanfor kunst- og arkitekturhistorie. Dei skal tileigna seg ei forståing for ansvarsområda gjeldande for dei andre fagfunksjonar som er representert på DNF.

Gjennom studiet deltar alle studentane i ei rekke felles og obligatoriske produksjonsøvingar der dei får testa samarbeidsevner, kreative evner og handverksmessige evner. Studentane i produksjonsdesign arbeider tett saman med regissør, fotograf og VFX design i triangel 2, i tillegg til produsent i utforming av budsjett og organisering av arbeid. Omfanget og kompleksiteten til oppgåvene blir gradvis auka med øvingane.
Den ferdigutdanna produksjonsdesignaren skal kunna fungera som fagsjef og arbeidsleiar i den profesjonelle audiovisuelle bransjen i Skandinavia, herunder film-, tv og reklamebransjen.

Emna på produksjonsdesignlinja

 1. Kunst-, arkitektur og designhistorie (10 studiepoeng)
 2. Konseptutvikling og visuell presentasjon (30 studiepoeng)
 3. Planlegging og arbeidsreiskap (25 studiepoeng)
 4. Arbeid i studio og på location (25 studiepoeng)

Alle emne blir introduserte i løpet av det første året. Dei følgjande år skjer ein progresjon gjennom å auka djupna, kompleksiteten og i breidda i innhaldet.

Kunst-, arkitektur- og designhistorie.

Studentane får ei innføring i kunst-, arkitektur og designhistorie frå antikken fram til i dag. Utgangspunktet er den skandinaviske tradisjonen men døme frå resten av verda vil bli dratt inn i vesentleg omfang. I tillegg til forelesingar og workshops blir det brukt researchoppgåver og studieturar i inn- og utland. Det er fokus på bruk av element frå kunsthistoria i eige verk.

Konseptutvikling og visuell presentasjon

Studentane lærer å nytta ein kombinasjon av moodboards, frihandteikning (croquis, perspektiv, etc.), grunnleggande fotokunnskap og dessutan digitale biletbehandling- og sidelayoutspråkrammer for å utvikla varierte visuelle presentasjonar av filmkonseptet. I tillegg vil dei få ei grundig innføring i visuelle og verbale presentasjonsteknikkar. Undervisninga skjer gjennom ein kombinasjon av teori, scenografisk research, tekstanalyse og praktiske øvingar som stadig blir utvikla i omfang og kompleksitet.

Planlegging og arbeidsreiskap

For å kunna realisera konsepta må produksjonsdesignarane nytta seg av ei rekke teknikkar og verktøy som teknisk teikning (både analogt og digitalt, 2D og 3D), locationskissar, modellar, og meir. I tillegg skal produksjonsdesignaren forvalta eit budsjett på best mogleg måte for produksjonen og halda ein løpande kreativ dialog med regi, foto, VFX design og produsent.

Det blir praktisk innføring i ei rekke analoge og digitale verktøy, knytt til bruk av desse verktøya i workshops og produksjonar. Det er fokus på verktøy som blir brukt i den norske og skandinaviske filmbransjen.

Arbeid i studio og på location

Studentane i produksjonsdesign skal læra å arbeida med scenografiske verkemiddel på location og få evner i å utforma studio-dekorasjonar. Dei skal oppnå god materialforståing og ha kunnskap om konstruksjon av dekor-element, elementær verktøylære og trygging. Studentane skal òg opparbeida god forståing for bruk av fargar som visuelt og psykologiske verkemiddel og ha oversyn over ulike dekorasjonsteknikkar. Dei skal få kunnskap om set-dressing, bruk av rekvisittar og SFX og dessutan innsikt i grading i post-produksjon. Studentane i produksjonsdesign skal oppøve ein god kommunikasjon og leiing av art-department. Gjennom praktisk innføring, kurs. workshops og produksjonar får studentane oversyn over dette emnet, og moglegheit til å utvikla evnene sine til å gjennomføra arbeidet på ein kreativ og profesjonell måte. Tidleg i studiet er fokus på at studentane skal berre arbeida med eit fåtal av dei tilgjengelege verkemidla, medan etter kvart som øvingane blir meir komplekse skal dei òg nytta fleire verkemiddel samtidig.

Læringsutbytteskildring

Studentane blir forventa å oppnå følgjande læringsutbytte:

1. Kunsthistorie, arkitektur og stil

Kunnskap

 • Har kunnskap om kunsthistorie, stilhistorie og arkitekturhistorie

Evner

 • Kan bruka teoretisk kunnskap i research-sammanheng. Evne å oppsøka og nytta formålstenleg kompetanse og kunnskap i research og konseptutvikling

Kunstnarisk uttrykkskompetanse

 • Kan nytta kunnskap om kunst, arkitektur i arbeidet som produksjonsdesignar

2. Konseptutvikling og visuell presentasjon

Kunnskap

 • Har kunnskap om metodar for å utvikla eit visuelt konsept på bakgrunn av manus så det visuelle konseptet fungerer som eit dramaturgisk verkemiddel

Evner

 • Kan presentera eit konsept visuelt ved hjelp av ulike teknikkar — teikning på frihand, digital teikning, modell med meir — slik at den visuelle presentasjonen kommuniserer og har eit personleg uttrykk

Kunstnerisk uttrykkskompetanse

 • Kan, med utgangspunkt i forteljaruniverset for prosjektet, utarbeida eit visuelt konsept som bidrar til å heva den kunstnariske ambisjonen til filmen

3. Planlegging og arbeidsreiskap

Kunnskap

 • Har kunnskap til og kan velja mellom ei rekke verktøy som CAD, teikning, modellar, fotografi, budsjettering, med meir, som bidrar til å realisera eit kunstnarisk konsept

Evner

 • Kan nytta relevante verktøy til planlegging og kommunikasjon med andre fagfunksjonar, andre yrke som snekker, malarar, osv.

Kunstnarisk uttrykkskompetanse

 • Han, gjennom målretta og reflektert bruk av arbeidsreiskap, sikra at dei kunstnariske intensjonane blir gjennomførte

4. Arbeid i studio og på location

Kunnskap

 • Har kunnskap om relevante teknikkar, verktøy og tryggingsprosedyrar som skal nyttast i forskjellige opptakssituasjonar for å gjennomføra ein produksjon

Evner

 • Kan planlegga og gjennomføra arbeidet til ei produksjonsdesign-avdelinga i eit filmteam i studio eller på location på ein formålstenleg, god og sikker måte

Kunstnarisk uttrykkskompetanse

 • Brukar evnene og kunnskapen sin for å bidra til at dei kunstnariske intensjonane til filmen blir varetatt i forarbeid og opptak