Om studiet Master i film og nærskylde audiovisuelle kunstformer

Studiet er delt inn i 2 hoveddeler: en fellesdel (Del 1) verdt 30 studiepoeng og den faglige studieretningen (Del 2) verdt 90 studiepoeng.

Del 1: Felles

Fellesdelen av masterstudiet vil gi studentene en felles forståelse for kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstneriske metoder, samt et felles språk for å analysere og diskutere eget og andres verk. Studiet sees i sammenheng med spesialiseringene som alle peker mot nye medieuttrykk og nye audiovisuelle fortellerformer. I et samfunn i konstant forandring møter fortellingen oss på stadig flere steder og på stadig nye plattformer. En viktig del av studiet er derfor gjennom teoretiske emner å kunne gi studentene en forståelse av dette, sett i sammenheng med eget kunstneriske arbeid. Undervisningen skjer i samspillet mellom teoretiske emneintroduksjoner, prosjektarbeid og workshops, og den enkelte students eget utforskningsprosjekt og kunstneriske utviklingsarbeid.

Eksempler på temaer:

 • Dramaturgiske verktøy i forskjellige audiovisuelle uttrykksformer
 • Empati som begrep i relasjon til innhold og teknologi
 • Filosofisk innsikt i samfunnsmessige forandringsprosesser
 • Tendenser i tiden og forbrukeratferd sett i et sosiologisk perspektiv
 • Etisk, estetisk og historisk forståelse av utviklingen av de audiovisuelle medier

Læringsutbytte for del 1

Kunnskaper – Kandidaten har

 • God kunnskap om filmens og TV-mediets historie og fortellertradisjoner
 • Inngående kjennskap til audiovisuelle fortellerformer i en historisk og i en kontemporær kontekst
 • Kjennskap til ulike kunstfilosofiske retninger og deres relevans til eget kunstnerskap
 • Innsikt i samfunnsmessige forandringsprosesser og den innflytelsen dette har på kunstneriske utviklingsprosesser
 • Kunnskaper om etiske analyseverktøy

Ferdigheter – kandidaten kan

Gjennomføre kunstnerisk utviklingsarbeid hvor refleksjon og evaluering bidrar til å løfte egen og andres kunstforståelse

 • Vise selvstendighet i møte med krevende etiske og kunstneriske utfordringer og initiere, gjennomføre og lede ulike kunstneriske prosesser
 • Forstå et mediesamfunn i konstant endring og kunne bidra til en videreutvikling av dette
 • Reflektere over eget kunstnerisk ståsted

Kunstnerisk kompetanse – kandidaten kan

 • Skape verk som tydelig viser en reflektert holdning til den audiovisuelle fortellingens kraft uansett genre, form og plattform
 • Anvende mulighetene de nye fortellerformene fører med seg av endringsprosesser for publikum på en måte som demonstrerer høyt nivå av estetisk og etisk refleksjon
 • Bidra til utvikling og fornying av norsk/nordisk/internasjonal film og TV og andre audiovisuelle opplevelsesformer på stadig nye plattformer.

Del 2: faglig studieretning

De spesifikke studieretningene er delt inn i eget kunstnerisk utviklingsarbeid og masteroppgaven. I utforskningsprosjektet skal studenten undersøke og reflektere over et tema innen innenfor eget fagområde, også gjennom praktiske øvelser og produksjon. Dette arbeidet kan være en del av, eller danne grunnlaget for, masteroppgaven. Prosjektet vil variere i karakter for de ulike fagområdene. Presentasjon av resultatet skal også inneholde en refleksjon over mål, prosess og resultat. Arbeidet med masteroppgaven er å utvikle et prosjekt innenfor studentens fagområde. Samarbeid mellom studenter på tvers av spesialiseringer kan finne sted i ulike konstellasjoner med andre studenter ut fra den enkeltes behov. Kritisk refleksjon over egen kunstnerisk utvikling og prosjektets plassering innen valgt format og plattform skal inngå i oppgaven.

Læringsutbytte er anført under hver studieretning

Avsluttende eksamen

Studentene vurderes i forhold til læringsmålene i Del 1 etter gjennomføring av denne delen. Gjennomføringen baserer seg på øvelser kombinert med studentens refleksjoner og en individuell vurdering av dette.

Eksamen i Del 2 tar form av en individuell presentasjon av det kunstnerisk utviklingsarbeidet og masteroppgaven til eksterne sensorer. Hvis flere studenter har jobbet sammen på et mastergradsprosjekt, vil dette bli vurdert av sensorer som representerer disipliner dekket av prosjektet.