Prosjektgruppe for revidering av studieplan BFA Bachelor i film og TV

Prosjektgruppen skal evaluere gjeldende BA-utdannelsen ved Den norske filmskolen og gi faglig ledelse og fakultetsrådet innspill til revisjon av studieplanen.

Arbeidsgruppen består av:

Frederick Howard [Leder]

Doktorgradsstipendiat

Siri Langdalen [Nestleder] Professor
Produksjonsdesign
Lilja Ingolfsdottir Manuslærer
BFA
Renée Mlodyszewski Tidligere
produsentstudent
Marianne Ulrichsen Regilærer
BFA med permisjon
Are Syvertsen Klippelærer
BFA
Jonas Bruun Nåværende
produsentstudent BFA

Bakgrunn

Etter om lag 20 års drift er filmskolens posisjon endret betraktelig.

Filmskolen har vært førende i en storstilt profesjonalisering av den norske filmbransjen og gis av bransjen en stor del av æren for norsk films suksess fra tidlig 2000-tall frem til i dag. Skolen har samtidig vokst betraktelig, og gjennom opprettelse av både en MFA-utdanning og en PhD-grad har vår faglige og akademiske tyngde styrket seg. Den vertikale integreringen i utdannelsesløpet er derimot fortsatt ikke fullt utnyttet.

BFA-løpet er fortsatt ansett som bærebjelken i DNFs undervisningssyklus og det er denne som regnes som den ypperste utdannelsen innen film og tv-dramatikk i Norge. Likevel har fremveksten av konkurrerende privatskoler gjort det nødvendig å posisjonere seg for å rekruttere de mest attraktive studentene. Dekan ønsker derfor å igangsette en overordnet evaluering av strukturen og innholdet i BFA-studiet alene og bedre integrere dette i sammenheng med skolens øvrige utdannelsessykluser.

Mål og rammer

Effektmål: Kortfattet rapport som danner grunnlag for en modernisert studiestrategi for filmskolen og en bedre integrert bruk av ressursene på kryss av studieløpene BFA, MFA og PhD.

Filmskolens overordnede visjon er: Å være en skole som tiltrekker seg de studentene vi ønsker skal prege fremtidens filmlandskap – og en skole som får oppmerksomhet internasjonalt for sin faglige standard.

Leveranse: Det forventes en overordnet rapport på BFA-studiet som kan danne grunnlag for debatt i den faglige ledelsen og fakultetsrådet om hvordan studiet kan revideres for bedre å oppnå skolens visjon, innenfor dagens ressursramme. Det er ikke forventet linjedelt analyse.

Det er viktig at arbeidsgruppen ser oppgaven i lys av filmskolens øvrige virksomhet og forpliktelser, at vi har en utdanning på 3 nivåer, og skal opparbeide et vitens-miljø ved aktiv eksternfinansiert virksomhet med internasjonale samarbeidspartnere.

Prosjektgruppen er rådgivende og skal jobbe fritt og åpent.

Følgende områder bør belyses:

  • En evaluering av undervisningsplanens relevans i dagens eksterne marked.
  • En evaluering av skolens rekrutteringsarbeid og posisjonering i skolevalget.
  • En evaluering av grunnstrukturen med linjefordeling og inndeling MFA og BFA.
  • En evaluering av skolens pedagogiske ståsteds relevanse.
  • En evaluering av den vertikale integreringen av de tre syklusene.
  • En evaluering av lærerressurser og stillingsstruktur i dag.
  • En evaluering av mangfoldsarbeidet både blant studenter og ansatte.