Produsent Bachelor i film og TV

Produsenten har det overordna organisatoriske og økonomiske ansvaret for ein filmproduksjon. Som produsentstudent må du delta aktivt i utvikling og kreativ utforming av prosjektet. Du må sørgja for at det kreative samarbeidet fungerer optimalt, og følgje prosjektet heilt fram til visning og distribusjon.

  • Studiestad Lillehammer
  • Studielengde 3 år
  • Studiepoeng 180
  • Språk Norsk (Skandinavisk)

Produsentlinja gir utdanning for skapande produsentar, og inneheld ein kombinasjon av teori og omfattande praktiske øvingar som inkluderer fullstendige produksjonar med fokus på følgjande hovudemne: utvikling, produksjon, rekneskap, budsjett og finansiering, jus, marknadsføring, distribusjon og sal. Utdanninga er utforma for å visa samanhengen og samspelet mellom desse ulike områda.

Utdanninga dekker heile produksjonsprosessen frå den opphavlege ideen til ferdig film og dessutan møtet med publikum og marknaden. Du fungerer alltid som arbeidsleiar i dei praktiske øvingane ved skulen.

Karrieremoglegheiter

Etter fullført utdanning skal produsentstudentane kunna arbeida som produsentar i etablerte produksjonsselskap og kunne gjennomføra eigne prosjekt. Du vil vera ein verdifull samarbeidspartnar for regissørar og manusforfattarar.